Dostępne miasta: Łódź

OPIS I CELE KIERUNKU

COACHING W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE

Studia podyplomowe z zakresu coachingu przybliżają problematykę jego wykorzystania w firmach, wiążąc ją z funkcjonowaniem nowoczesnego przedsiębiorstwa. Znajomość tego zagadnienia może wpłynąć na podwyższenie skuteczności działań w zakresie kształtowania zespołu pracowniczego odpowiadającego zadaniom realizowanym przez przedsiębiorstwo, a tym samym przyczyniać się do podwyższania konkurencyjności podmiotów w zmieniających się szybko warunkach działania gospodarki.
Coaching, a przede wszystkim jobcoaching pozwala na wymianę doświadczeń, jak również zwiększanie zakresu współpracy, sprzyjając kształtowaniu kapitału intelektualnego, adekwatnego do zadań, realizowanych w procesach gospodarowania.
Coaching wspiera także dwustronny proces rozwoju pracowników organizacji, który wykorzystując doświadczenie oraz wiedzę pracowników, łączy je z systematyczną oceną. Ocena ta ma zapewnić sprężenie zwrotne, umożliwiające nie tylko doskonalenie pracownika, ale także wspieranie/kształtowanie ścieżki kariery zawodowej. Rola coacha w organizacji najczęściej przypisana jest menagerowi, chociaż niewątpliwie duże znaczenie ma także doświadczenie zawodowe, które posiada każdy pracownik ze względnie długim stażem pracy. Właśnie to doświadczenie, wsparte doskonalonymi w ramach studiów podyplomowych sposobami nawiązywania kontaktów międzyludzkich, może stanowić podstawowy atut osoby, która w organizacji pełni, bądź w przyszłości ma pełnić rolę coacha. Znaczenie działań coachingowych w organizacjach jest zawsze tym większe, im bardziej niestabilna jest sytuacja gospodarcza, która wywołuje w nich potrzebę wykorzystania doświadczenia i umiejętności organizatorskich „starych” pracowników w celu ograniczenia zagrożeń, związanych z wahaniami koniunkturalnymi.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami są absolwenci studiów o profilu, zarówno ekonomicznym, jak i technicznym, a także pracownicy, którzy zajmują się organizacją procesów funkcjonowania organizacji. Słuchaczami mogą być również właściciele przedsiębiorstw, zwłaszcza mikropodmiotów i małych firm, którzy w praktyce mają do czynienia z problematyką kształtowania wysoko kwalifikowanych zespołów pracowniczych.


Absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił zastosować metodę coachingu w procesach funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu  zmieniających się warunków otoczenia przedsiębiorstwa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

Dr hab. Halina Sobocka – Szczapa, prof. SAN  (e-mail : podyplomowe@san.edu.pl )

– doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ekonomii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Do 2014 r. była pracownikiem łódzkiego oddziału Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Prowadzi prace badawcze w zakresie rynku pracy, jak również od wielu lat zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, a szerzej – humanistycznym podejściem do zarządzania. W szczególności przedmiotem zainteresowania badawczego są: problemy aktywizacji zawodowej, wykluczenia cyfrowego, mobilności zasobów pracy, wartości kapitału ludzkiego i intelektualnego, zarządzanie wiedzą w kontekście kształcenia ustawicznego, zarządzanie wiekiem, kultura organizacyjna, a także nietypowe formy zatrudnienia i działanie ekonomii społecznej w Polsce. Wskazane obszary badawcze dotyczą także analiz w sektorze administracji publicznej. Opracowuje również ekspertyzy ze wskazanych powyżej zakresów. Przedmiotem zainteresowania są ponadto zjawiska, związane z uczestnictwem Polski w strukturach unijnych i problemy globalizacji. Posiada w tych dziedzinach liczne publikacje (około 200), w tym monografie i artykuły oraz redakcje naukowe raportów z badań. Zajęcia dydaktyczne, w tym wykłady kursowe z mikro- i makroekonomii oraz wykłady specjalizacyjne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi prowadzi w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie pod jej kierunkiem powstają także prace licencjackie i magisterskie.

Dr Justyna Trippner - Hrabi

- doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (specjalność: kierowanie zespołami, samozarządzanie w nowoczesnych organizacjach). Absolwentka Lite London Institute of Technology&English oraz stypendystka Uniwersytetu Alcala De Henares w Hiszpanii. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, Społecznej Akademii Nauk oraz Clark University; gdzie prowadzi zajęcia z programu Master oraz MBA. Manager i szkoleniowiec z doświadczeniem polskim i brytyjskim. Przez lata Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc.

 

Dr hab. Beata Glinkowska -Krauze, prof. UŁ

– doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Akademik  Ekonomicznych Nauk Ukrainy. Dyrektor Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Członek zarządu TNOiK o/Łódź. Prowadzi prace badawcze na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw, współczesnych problemów zarządzania, narodowych kultur biznesowych. Od wielu lat jest też związana z WBAiS Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się też problematyką inwestycji, ekonomii, zarządzania projektami, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowuje również ekspertyzy i recenzje ze wskazanych powyżej zakresów. Jest autorką i współautorką około 150 publikacji (monografie, podręczniki, artykuły naukowe, artykuły popularno-naukowe). Wypromowała ponad 300 licencjatów i magistrów. Pełni funkcję członkowską w Radzie Naukowej Magazynu Naukowego poświęconego treściom o charakterze ekonomicznym pt. Економичний Вісник, wydawanego w języku angielskim i ukraińskim oraz rolę Editorial Board w Science Journal of Business and Management, wydawanym przez Science Publishing Group. 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

DNI OTWARTE 2021

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

SZKOLENIA 2021/2022

ZARZĄDZANIE 2021/22

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2021/22

IT (FRONTEND) 2021/22