Dowiedz sie więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowiedz sie więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O studiach

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - COACHING W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE

OPIS I CELE KIERUNKU

COACHING W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE

Studia podyplomowe z zakresu coachingu przybliżają problematykę jego wykorzystania w firmach, wiążąc ją z funkcjonowaniem nowoczesnego przedsiębiorstwa. Znajomość tego zagadnienia może wpłynąć na podwyższenie skuteczności działań w zakresie kształtowania zespołu pracowniczego odpowiadającego zadaniom realizowanym przez przedsiębiorstwo, a tym samym przyczyniać się do podwyższania konkurencyjności podmiotów w zmieniających się szybko warunkach działania gospodarki.
Coaching, a przede wszystkim jobcoaching pozwala na wymianę doświadczeń, jak również zwiększanie zakresu współpracy, sprzyjając kształtowaniu kapitału intelektualnego, adekwatnego do zadań, realizowanych w procesach gospodarowania.
Coaching wspiera także dwustronny proces rozwoju pracowników organizacji, który wykorzystując doświadczenie oraz wiedzę pracowników, łączy je z systematyczną oceną. Ocena ta ma zapewnić sprężenie zwrotne, umożliwiające nie tylko doskonalenie pracownika, ale także wspieranie/kształtowanie ścieżki kariery zawodowej. Rola coacha w organizacji najczęściej przypisana jest menagerowi, chociaż niewątpliwie duże znaczenie ma także doświadczenie zawodowe, które posiada każdy pracownik ze względnie długim stażem pracy. Właśnie to doświadczenie, wsparte doskonalonymi w ramach studiów podyplomowych sposobami nawiązywania kontaktów międzyludzkich, może stanowić podstawowy atut osoby, która w organizacji pełni, bądź w przyszłości ma pełnić rolę coacha. Znaczenie działań coachingowych w organizacjach jest zawsze tym większe, im bardziej niestabilna jest sytuacja gospodarcza, która wywołuje w nich potrzebę wykorzystania doświadczenia i umiejętności organizatorskich „starych” pracowników w celu ograniczenia zagrożeń, związanych z wahaniami koniunkturalnymi.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami są absolwenci studiów o profilu, zarówno ekonomicznym, jak i technicznym, a także pracownicy, którzy zajmują się organizacją procesów funkcjonowania organizacji. Słuchaczami mogą być również właściciele przedsiębiorstw, zwłaszcza mikropodmiotów i małych firm, którzy w praktyce mają do czynienia z problematyką kształtowania wysoko kwalifikowanych zespołów pracowniczych.


Absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił zastosować metodę coachingu w procesach funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu  zmieniających się warunków otoczenia przedsiębiorstwa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

Dr hab. Halina Sobocka – Szczapa, prof. SAN  (e-mail : podyplomowe@san.edu.pl )

– doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ekonomii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Do 2014 r. była pracownikiem łódzkiego oddziału Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Prowadzi prace badawcze w zakresie rynku pracy, jak również od wielu lat zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, a szerzej – humanistycznym podejściem do zarządzania. W szczególności przedmiotem zainteresowania badawczego są: problemy aktywizacji zawodowej, wykluczenia cyfrowego, mobilności zasobów pracy, wartości kapitału ludzkiego i intelektualnego, zarządzanie wiedzą w kontekście kształcenia ustawicznego, zarządzanie wiekiem, kultura organizacyjna, a także nietypowe formy zatrudnienia i działanie ekonomii społecznej w Polsce. Wskazane obszary badawcze dotyczą także analiz w sektorze administracji publicznej. Opracowuje również ekspertyzy ze wskazanych powyżej zakresów. Przedmiotem zainteresowania są ponadto zjawiska, związane z uczestnictwem Polski w strukturach unijnych i problemy globalizacji. Posiada w tych dziedzinach liczne publikacje (około 200), w tym monografie i artykuły oraz redakcje naukowe raportów z badań. Zajęcia dydaktyczne, w tym wykłady kursowe z mikro- i makroekonomii oraz wykłady specjalizacyjne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi prowadzi w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie pod jej kierunkiem powstają także prace licencjackie i magisterskie.

Dr Justyna Trippner - Hrabi

- doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (specjalność: kierowanie zespołami, samozarządzanie w nowoczesnych organizacjach). Absolwentka Lite London Institute of Technology&English oraz stypendystka Uniwersytetu Alcala De Henares w Hiszpanii. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, Społecznej Akademii Nauk oraz Clark University; gdzie prowadzi zajęcia z programu Master oraz MBA. Manager i szkoleniowiec z doświadczeniem polskim i brytyjskim. Przez lata Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc.

 

Dr hab. Beata Glinkowska -Krauze, prof. UŁ

– doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Akademik  Ekonomicznych Nauk Ukrainy. Dyrektor Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Członek zarządu TNOiK o/Łódź. Prowadzi prace badawcze na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw, współczesnych problemów zarządzania, narodowych kultur biznesowych. Od wielu lat jest też związana z WBAiS Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się też problematyką inwestycji, ekonomii, zarządzania projektami, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowuje również ekspertyzy i recenzje ze wskazanych powyżej zakresów. Jest autorką i współautorką około 150 publikacji (monografie, podręczniki, artykuły naukowe, artykuły popularno-naukowe). Wypromowała ponad 300 licencjatów i magistrów. Pełni funkcję członkowską w Radzie Naukowej Magazynu Naukowego poświęconego treściom o charakterze ekonomicznym pt. Економичний Вісник, wydawanego w języku angielskim i ukraińskim oraz rolę Editorial Board w Science Journal of Business and Management, wydawanym przez Science Publishing Group. 

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

1. Definicje coachingu. Coaching a zarządzanie firmą.
2. Coaching a alternatywne metody wspierania rozwoju jednostek i organizacji (m.in. konsulting, mentoring, szkolenia).
3. Typy coachingu a potrzeby rozwojowe kadr w organizacji. Organizacja jako system – uwarunkowania coachingu.
4. Umowa i kontrakt w coachingu.
5. Zasady etyczne w coachingu.
6. Organizacja procesu coachingu w firmie (m.in. wybór coacha, komunikowanie procesu coachingu, raportowanie, ocena wyników coachingu).
7. Wyzwania i ograniczenia towarzyszące efektywnemu wdrażaniu coachingu w organizacji.
8. Coaching a rozwój zasobów ludzkich w organizacji. Coaching indywidualny i zespołowy.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry, 
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 200 (w tym seminarium/projekt).

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi oraz metodami angażującymi indywidualną aktywność słuchaczy poprzez wykorzystanie platformy on-line

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm) ,
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3500 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 1850 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 480 zł