ZZL & COACHING - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I COACHING W BIZNESIE ZARZĄDZANIE 2024/2025

Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Bełchatów, Garwolin, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - ZZL & COACHING- ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I COACHING W BIZNESIE 

OPIS I CELE KIERUNKU

Zasadniczym celem kierunku i realizowanych na nim przedmiotów jest nie tylko zdobycie nowej wiedzy, ale także wydobycie mocnych stron i wskazanie możliwości w kształtowaniu własnych kompetencji i ścieżki kariery. Tym samym możliwe jest niwelowanie słabości, korygowanie cech i zachowań niepożądanych. Pozytywne, ale i krytyczne podejście do własnych kompetencji i wiedzy, pozwoli Słuchaczowi skorzystać z bogatej oferty programowej kierunku. Ułożony program, zaproponowane przedmioty i ich treści zostały tak dobrane, aby były kompletne i uzupełniające się, tzn., aby treści tworzyły spójną całość. Większość z zaproponowanych zakresów tematycznych oferuje konkretne metody, techniki i narzędzia doskonalenia siebie, pracowników i organizacji. Po co takie doskonalenie? Po to, aby Słuchacz nabył nowych kompetencji w: kierowaniu ludźmi, ich motywowaniu, samomotywacji, planowaniu i organizacji szkoleń, rozwiązywaniu problemów, rozwiązywaniu konfliktów, zarządzaniu czasem, stresem, zapobieganiu sytuacji kryzysowej, w realizacji coachingu kariery, coachingu życia itd.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatem studiów jest każdy, kto chce kształtować i doskonalić własne kompetencje- twarde i miękkie, a także każdy, kto potrzebuje zweryfikować swoje kompetencje, umocnić mocne strony, zniwelować słabości, nauczyć się planować i organizować czas własny i innych, umieć przywrócić lub utrzymać równowagę praca-życie, nauczyć się motywować innych i siebie, umieć rozmawiać z tzw. trudnym partnerem/klientem, dostrzegać organizację jako system funkcjonujący w zmiennym otoczeniu.

Z powyższego wynika sylwetka Absolwenta, który zweryfikował posiadaną wiedzę i zdobył nową dla doskonalenia siebie i swojego otoczenia dla realizacji postawionych celów (swoich, organizacyjnych, a także kierowanych przez siebie ludzi). Absolwent stosuje zasady racjonalności rzeczowej i metodycznej w rozwiązywaniu problemów, umie planować czas swój i pracowników, umie rozwiązywać konflikty, działać pod wpływem stresu i presji czasu. Umie motywować siebie i innych, umie wydobywać z siebie i innych mocne strony.

Absolwent może prowadzić własną działalność, kierować pracą innych ludzi, pracować w zespole i pełnić w nim różne role (z rolą lidera włącznie), może planować swoją ścieżkę kariery i swoim pracownikom, może prowadzić szkolenia, może być coachem.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

Dr hab. Halina Sobocka – Szczapa, prof. SAN  (e-mail : podyplomowe@san.edu.pl ) - opiekun kierunku

– doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ekonomii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Do 2014 r. była pracownikiem łódzkiego oddziału Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Prowadzi prace badawcze w zakresie rynku pracy, jak również od wielu lat zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, a szerzej – humanistycznym podejściem do zarządzania. W szczególności przedmiotem zainteresowania badawczego są: problemy aktywizacji zawodowej, wykluczenia cyfrowego, mobilności zasobów pracy, wartości kapitału ludzkiego i intelektualnego, zarządzanie wiedzą w kontekście kształcenia ustawicznego, zarządzanie wiekiem, kultura organizacyjna, a także nietypowe formy zatrudnienia i działanie ekonomii społecznej w Polsce. Wskazane obszary badawcze dotyczą także analiz w sektorze administracji publicznej. Opracowuje również ekspertyzy ze wskazanych powyżej zakresów. Przedmiotem zainteresowania są ponadto zjawiska, związane z uczestnictwem Polski w strukturach unijnych i problemy globalizacji. Posiada w tych dziedzinach liczne publikacje (około 200), w tym monografie i artykuły oraz redakcje naukowe raportów z badań. Zajęcia dydaktyczne, w tym wykłady kursowe z mikro- i makroekonomii oraz wykłady specjalizacyjne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi prowadzi w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie pod jej kierunkiem powstają także prace licencjackie i magisterskie.

Mgr Wiktoria Kaleta - (e-mail : podyplomowe@san.edu.pl ) - opiekun kierunku, wykładowca

- absolwentka kierunku ZZL - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, mediator, nauczyciel. Angażuje ludzi, aby patrzyli na zarządzanie zespołem z pozycji partnerstwa jednocześnie motywując do kreatywnego działania. Rozszerza dziedzinę zarządzania o pr, social media i aktywne promowanie firmy. Ze względu na to, że dzisiejszy dyrektor/kierownik/szef powinien aktywnie promować firmę we współczesnych mediach.

Dr hab. Beata Glinkowska -Krauze, prof. UŁ (e-mail : podyplomowe@san.edu.pl )

– doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Akademik Ekonomicznych Nauk Ukrainy. Dyrektor Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Członek zarządu TNOiK o/Łódź. Prowadzi prace badawcze na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw, współczesnych problemów zarządzania, narodowych kultur biznesowych. Od wielu lat jest też związana z WBAiS Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się też problematyką inwestycji, ekonomii, zarządzania projektami, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowuje również ekspertyzy i recenzje ze wskazanych powyżej zakresów. Jest autorką i współautorką około 150 publikacji (monografie, podręczniki, artykuły naukowe, artykuły popularno-naukowe). Wypromowała ponad 300 licencjatów i magistrów. Pełni funkcję członkowską w Radzie Naukowej Magazynu Naukowego poświęconego treściom o charakterze ekonomicznym pt. Економичний Вісник, wydawanego w języku angielskim i ukraińskim oraz rolę Editorial Board w Science Journal of Business and Management, wydawanym przez Science Publishing Group.

 

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI & COACHING
_____________________________


I. COACHING

 1. Coaching a zarządzanie firmą. Definicje i istota coachingu.
 2. 2. Zastosowanie teorii ograniczeń w coachingu.
 3. Narzędzia Teorii ograniczeń wykorzystywane w coachingu (zarządzanie czasem, umiejętność stawiania ambitnych celów, konsekwencje działania).
 4. Coaching a alternatywne metody wspierania rozwoju ludzi i organizacji (m.in. konsulting, mentoring, szkolenia).
 5. Typy coachingu a potrzeby rozwojowe ludzi w organizacji.
 6. Narzędzia stosowane w coachingu.
 7. Kompetencje coacha.
 8. Doskonalenie siebie- umiejętność dostrzegania mocnych i słabych stron.
 9. Organizacja jako system – coaching w systemie organizacyjnym.
 10. Umowa i kontrakt w coachingu. Zasady etyczne.
 11. Organizacja coachingu w organizacji/przedsiębiorstwie
 12. Wyzwania i ograniczenia towarzyszące efektywnemu wdrażaniu coachingu w organizacji.
 13. Zmiana w organizacji i stres pracowniczy.
 14. Budowanie zespołów- zasady.
 15. Rozwiązywanie problemów- metodyka i idea racjonalności.


II. ZZL - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

1. Rozwój zasobów ludzkich w organizacji. Coaching indywidualny i zespołowy.
2. Budowanie ścieżki kariery
3. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych, planowanie szkoleń, ich realizacja i ewaluacja.
4. Komunikacja w przedsiębiorstwie- istota, definicje.
5. Komunikacja werbalna i niewerbalna- znaczenie, istota, przykłady.
6. Komunikacja a różnorodność, wartości.
7. Modele komunikacji.
8. Negocjacje- zasady, warunki, istota.
9. Rodzaje i narzędzia negocjacji. Negocjacje rzeczowe i pozycyjne.
10. Budowanie relacji z interesariuszami. Relacje z trudnym klientem.
11. Leadership w organizacjach.
12. HR jako determinanta coachingu w organizacjach.
13. Specyfika zarządzania zespołem pracowniczym i zagadnienie konfliktu.
14. Elementy zarządzania kadrami (planowanie, nabór pracowników, motywowanie, ocena i doskonalenie).
15. Polityka personalna w organizacjach a innowacyjności przedsiębiorstw.
16. Modele i podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry, 
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180h

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi oraz metodami angażującymi indywidualną aktywność słuchaczy poprzez wykorzystanie platformy on-line

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3900 zł 

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 550 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025