Dostępne miasta: Łódź

O KIERUNKU - PSYCHOLOGIA TRANSPORTU

OPIS I CELE KIERUNKU

Absolwenci studiów podyplomowych Psychologia Transportu Społecznej Akademii Nauk są przygotowani do podjęcia działalności w instytucjach psychologii i medycyny pracy, a przede wszystkim realizowania usług diagnostycznych w ramach własnej pracowni badania kierowców. Program kształcenia Psychologów Transportu w Społecznej Akademii Nauk odpowiada założeniom określonym w następujących dokumentach:
-Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Cele szczegółowe studiów:
-rozszerzenie zakresu warsztatu pracy psychologów o wiedzę, umiejętności i kompetencji z zakresu prowadzenia diagnostyki kierowców oraz kierowców zawodowych;
-rozszerzenie wiedzy o zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego,
-wzmocnienie umiejętności projektowania programów profilaktycznych oraz prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki występowania zagrożeń w ruchu drogowym;
-rozszerzenie kompetencji dotyczących współpracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie przygotowania ich do roli kierowców;
-rozszerzenie wiedzy dotyczącej psychologii gerontologicznej w zakresie prowadzenia pojazdów przez osoby w wieku senioralnym;
-rozszerzenie wiedzy o prawne podstawy pracy psychologa transportu;
-rozszerzenie wiedzy dotyczącej uzależnień oraz wpływu substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie kierowców w ruchu drogowym.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunku Psychologia, którzy pragną rozszerzyć warsztat diagnostyczny o wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia badań kierowców.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Katarzyna Zychowicz-Buchner (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)


Psycholog, psycholog transportu, seksuolog.  Trener umiejętności społecznych z wieloletnim doświadczeniem. Autorka programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych. Uczestniczyła w licznych projektach prowadzonych przez organizacje pozarządowe i placówki służby zdrowia. Systematycznie podnosi swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Obszary jej zainteresowań i pracy to: psychologia transportu- orzecznictwo psychologiczne, a także poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne- aspekty kliniczne oraz interpersonalne, psychologia zdrowia, procesy poznawcze, psychologia i fizjologia stresu, psychodietetyka.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

Program kształcenia Psychologów Transportu w Społecznej Akademii Nauk odpowiada założeniom określonym w następujących dokumentach:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.


  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Moduł 1: Psychologia kliniczna i zdrowia z diagnozą i profilaktyką uzależnień.

Celem modułu jest rozszerzenie wiedzy Słuchaczy w obszarze mechanizmów sfery osobowościowej i emocjonalnej człowieka ze szczególnym uwzględnieniem etiologii zaburzeń. Kluczowym obszarem tematycznym modułu jest problematyka różnic indywidualnych w kontekście stresu w pracy kierowcy.

W ramach modułu podejmowana jest tematyka zaburzeń neurologicznych oraz procesu starzenia w kontekście prowadzenie pojazdów. Ważnym obszarem tematycznym jest diagnoza i profilaktyka uzależnień. Dzięki proponowanym treściom Słuchacze podejmą trudny temat uzależnień oraz wpływu substancji psychoaktywnych na prowadzenie pojazdów oraz zagrożeń z nich wynikających dla uczestników ruchu drogowego. Celem modułu jest także przygotowanie Słuchaczy do podejmowania współpracy z kierowcami niepełnosprawnymi.       

Moduł 2: Psychologia poznawcza.

W ramach modułu Słuchacze rozwiną wiedzę w obszarze funkcjonowania sfery poznawczej człowieka w procesie prowadzenie pojazdu. Celem modułu jest także uświadomienie Słuchaczom problematyki zaburzeń poznawczych oraz ich związku z występowaniem zagrożeń w ruchu drogowym.    

Moduł 3: Psychologia pracy.

Celem modułu jest podjęcie tematyki specyfiki funkcjonowania kierowców, szczególnie kierowców zawodowych. Słuchacze rozszerzą wiedzę w obszarze ergonomii stanowiska pracy kierowcy zawodowego oraz specyfiki dopasowania możliwości psychofizycznych jednostki do środowiska pracy.   

Moduł 4: Metodologia badań i psychometria.

W ramach modułu Słuchacze zostaną wyposażeni w umiejętność wykorzystywania niezbędnych do pracy psychologa transportu narzędzi diagnostycznych oraz analizy i opisu wyników prowadzonych badań. 

Moduł 5: Prawne aspekty psychologii transportu.

Celem modułu jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę dotyczącą podstawowych przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podstaw prawnych prowadzenie działalności Psychologa Transportu.

Moduł 6: Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zajęcia w ramach modułu realizują potrzebę rozszerzenie wiedzy Słuchaczy o informacje dotyczące bezpieczeństwo w ruchu drogowym a także umiejętności projektowania i realizowania programów edukacyjnych i reedukacyjnych bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 1. Różnice indywidualne a stres w pracy kierowcy -8h.
 2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - 6h.
 3. Procesy poznawcze a fizjologiczne aspekty pracy kierowcy- 12h.
 4. Psychologiczne aspekty zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych – 14h.
 5. Programy profilaktyczne, edukacyjne i reedukacyjne bezpieczeństwa drogowego - 6h.
 6. Psychologia pracy - 6h.
 7. Osoba niepełnosprawna jako kierowca – 2h.
 8. Prawne aspekty pracy psychologa transportu ( aktualna wiedza na temat dostępnych aktów prawnych, rejestrowanie pracowni, działanie pracowni pod kątem przeprowadzanych kontroli) - 6h.

 9. Metodyczne podstawy badań kierowców- 88h:

  - prawne i etyczne aspekty przeprowadzania badań; kierowców;
  - etapy diagnozy;
  - szczegółowa analiza wyników badań;
  - analiza przypadków;
  - dokumentacja badania;
  - testy psychologiczne w badaniach kierowców;
  - testy aparaturowe w badaniach kierowców;
  - wywiad psychologiczny w badaniach kierowców.

 10. Psychometria - 8h.
 11. Toksykologia i diagnoza uzależnień - 12h.
 12. Procesy starzenia się i zaburzenia neurologiczne - 12h.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • dwa semestry, 
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180 (w przygotowanie do egzaminu).

Głównym celem zajęć jest rozszerzenie umiejętności i kompetencji słuchaczy w obszarze psychologii transportu, dlatego zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi.

Zajęcia dotyczące metod badań kierowców realizowane są w profesjonalnej pracowni diagnostycznej.

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Psychologia transportu są: frekwencja wynosząca minimum 80% i pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

 • dwa semestry, 
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180 (w przygotowanie do egzaminu).

Głównym celem zajęć jest rozszerzenie umiejętności i kompetencji słuchaczy w obszarze psychologii transportu, dlatego zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi. Zajęcia dotyczące metod badań kierowców realizowane są w profesjonalnej pracowni diagnostycznej.

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Psychologia transportu są: frekwencja wynosząca minimum 80% i pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunku Psychologia, którzy pragną rozszerzyć warsztat diagnostyczny o wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia badań kierowców.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie,
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów (magisterskich- Psychologia),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • 1 zdjęcie,
 • wypełniony formularz rekrutacyjny,
 • podpisane 2 umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów (magisterskich- Psychologia),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • 1 zdjęcie,
 • wypełniony formularz rekrutacyjny,
 • podpisane 2 umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

4600 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2400 zł

CENA ZA STUDIA - 8 RAT

8 x 625 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE OPS

STUDIA PODYPLOMOWE

SZKOLENIA I KURSY

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

PSYCHOLOGIA 2023/2024

STUDIA MBA

POMOC SPOŁECZNA 2023/2024

BEZPIECZEŃSTWO 2023/2024

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2023/2024

PEDAGOGIKA 2023/2024

IT (FRONTEND) 2023/2024

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2023/2024