Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Bełchatów, Garwolin, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - ZARZĄDZANIE PROCESAMI SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

OPIS I CELE KIERUNKU

ZARZĄDZANIE PROCESAMI SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

 

Studia podyplomowe „Zarządzanie procesami sprawiedliwej transformacji” dedykowane są przedstawicielom samorządów, organizacji społecznych i biznesowych, działających w gminach objętych procesem Sprawiedliwej Transformacji. Zakres merytoryczny programu studiów obejmuje zagadnienia tj. warunki procesu sprawiedliwej transformacji, projektowanie polityki rozwoju w nowym okresie programowania UE, realizacja innowacyjnych projektów.

Program koncentruje się na aktualnych tematach, z którymi na co dzień mierzą się lokalni interesariusze. Istotą studiów jest podnoszenie świadomości dotyczącej znaczenia wzajemnej współpracy i rozwoju kompetencji wśród pracowników, jest w tym poszerzenie współpracy z instytucjami wspierającymi (m.in. instytucje otoczenia biznesu, instytucje finansujące, wyższe szczeble administracji publicznej), co przełoży się na wykreowanie liderów, którzy taką współpracę będą inicjowali, a następnie podtrzymywali i kontynuowali.

Cel główny: Zbudowanie wiedzy niezbędnej w procesie Sprawiedliwej Transformacji i uruchomienie aktywnej platformy współpracy, której efektem będą gminne i międzygminne projekty transformacyjne, wyznaczające nowe kierunki rozwoju.


Cele szczegółowe:
1. Rozwój umiejętności identyfikacji problemów i wyzwań stawianych w procesie Sprawiedliwej Transformacji oraz planowania i realizacji zintegrowanych projektów rozwojowych;
2. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do sprawnego wdrażania procesów Sprawiedliwej Transformacji
3. Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie nawiązywania i efektywnej realizacji współpracy i współdziałania oraz inicjowania aktywności gospodarczych i społecznych.
4. Rozwijanie umiejętności budowania konkurencyjności poprzez cyfrową transformację, implementację mechanizmów współdziałania z wykorzystaniem narzędzi Platformy Przemysłu Przyszłości.

Zakres merytoryczny studiów podyplomowych obejmuje 4 bloki zagadnień (Geopolityka; Zarządzanie; Region, miasta, gminy; Społeczeństwo), ściśle ze sobą powiązane, stanowiące spójną logiczną całość. Obejmują one kluczowe determinanty procesów Sprawiedliwej Transformacji bezpośrednio i pośrednio wpływające na procesy rozwoju lokalnego i regionalnego. Integralnym elementem programu studiów jest praca projektowa o charakterze aplikacyjnym, będącą odpowiedzią na aktualne procesy zachodzące w konkretnym obszarze transformacji.


Blok ‘Geopolityka’ „Myśl globalnie działaj lokalnie” – ta powszechnie znana maksyma w obecnych warunkach nabiera nowego znaczenia. Nieprzewidziane i nagłe zdarzenia jak chociażby pandemia, wyraźnie wskazują, iż musimy być przygotowani i reagować aktywnie na ogólnoświatowe wydarzenia, zjawiska, procesy. Blok geopolityka to blok identyfikujący współczesne trendy i uwarunkowania ponadnarodowe i krajowe determinujące polityki lokalne i regionalne. Stanowi on punkt wyjścia do zagadnień przystosowania się gmin/miast/regionów do zmieniających się warunków, wykorzystania szans z nimi związanych oraz ograniczaniu ryzyka.


Blok ‘Zarządzanie’ koncentruje się na mechanizmach i instrumentach procesów Sprawiedliwej Transformacji. Obejmuje zagadnienia zarządzania m.in.: zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz zarządzania ryzykiem.. Ważnym jego elementem jest zarządzanie projektami oraz organizacji i finansowania projektów w tym projektów zintegrowanych.


Blok ‘Region, Miasta, Gminy’, to kompendium interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej
i praktycznej o miastach, gminach i powiązaniach regionalnych. Współcześnie wyzwaniem dla miast/gmin jest zmiana kierunku rozwoju z uwzględnieniem zaistniałych lub przewidywanych uwarunkowań m.in. dekarbonizacji, restrukturyzacji gospodarczej. Pogłębiające się negatywne procesy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wskazują, iż kształtowanie odpornych i bezpiecznych miast/gmin jest zadaniem wyjątkowo pilnym. Dodatkowo blok porusza również tematy związane z Transformacją Cyfrową w ujęciu budowania konkurencyjności oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na efektywność wspólnych projektów.


Blok ‘Społeczeństwo’ akcentuje potrzebę upodmiotowienia procesu transformacji. Transformacja realizowana powinna być w procesie uspołecznionym, przy jak najszerszym zaangażowaniu społeczności regionu i zgodnie z jej potrzebami. Jednocześnie wymaga zaangażowania wielu aktorów tej zmiany – administracji i władz wszystkich szczebli, w tym zwłaszcza władz lokalnych, mieszkańców, biznesu, organizacji pozarządowych. Przede wszystkim wymaga szerokiej edukacji i wyposażenia kadr w różnorodne umiejętności z zakresu współdziałania i innowacji społecznych.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe „Zarządzanie procesami sprawiedliwej transformacji” dedykowane są przedstawicielom samorządów, organizacji społecznych i biznesowych, działających w gminach objętych procesem Sprawiedliwej Transformacji. Zakres merytoryczny programu studiów obejmuje zagadnienia tj. warunki procesu sprawiedliwej transformacji, projektowanie polityki rozwoju w nowym okresie programowania UE, realizacja innowacyjnych projektów.


Absolwenci studiów podyplomowych staną się lokalnymi ekspertami oraz liderami procesu Sprawiedliwej Transformacji. Będą posiadali wiedzę i kompetencje pozwalające na sprawne poruszanie się w nowych uwarunkowaniach procesu przemian. Zdobyte umiejętności analityczne pozwolą integrować zachodzące procesy globalne z wiedzą praktyczną o regionalnych i lokalnych potencjałach i potrzebach. Ponadto studenci nabędą umiejętności planowania zintegrowanego, wdrażania innowacyjnych narzędzi polityki rozwoju oraz skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty rozwojowe.

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY i WYKŁADOWCY

Dr Agnieszka Rzeńca - opiekun kierunku i wykładowca

dr ekonomii, mgr ochrony środowiska. Uniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.
W swojej pracy naukowej łączy tematykę ekonomiczną z ochroną środowiska, szczególnie w wymiarze lokalnym: zasobooszczędne gospodarowanie, polityka miejska, planowanie zintegrowane, współpraca w ochronie środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami, współautorka wielu opracowań strategicznych dla samorządów lokalnych i regionalnych z zakresu planowania zintegrowanego, rewitalizacji i ochrony środowiska.

dr Łukasz Prysiński - opiekun kierunku

psycholog, menedżer, dyrektor eMBA - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej SAN w Łodzi. Posiada doświadczenie zarządcze jako dyrektor MBA, menedżer Clark University w Polsce, dyrektor biura związku pracodawców, członek rad nadzorczych; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej, zdrowia oraz sportu jako publicysta, mówca i psycholog. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

Dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska 

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska. Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej. Ekspert w zakresie zarządzania miastem i regionem, strategii rozwoju, stymulowania procesów innowacji.  W swoim dorobku posiada także liczne projekty o charakterze aplikacyjnym, realizowane we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowo-warsztatowe.
Autorka ponad 100 publikacji naukowych, realizator ponad 30 projektów naukowo-badawczych (w tym czterech projektów w ramach programów ramowych UE oraz 12 grantach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uczestniczka licznych, zagranicznych staży i stypendiów naukowych (m.in. w Paryżu, Montpellier, Sztokholmie, Nowosybirsku, Tarnopolu).

 

Dr Justyna Trippner-Hrabi

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w nowoczesnych modelach zarządzania i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym. Manager i szkoleniowiec z doświadczeniem polskim i brytyjskim. Absolwentka Lite London Institute of Technology&English oraz stypendystka uniwersytetu Alcala De Henares w Hiszpanii i Transilvania University w Rumunii. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, International College of Zhengzhou University w Chinach oraz Clark University – gdzie prowadzi zajęcia z programu Master oraz MBA. Przez lata Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc. Uczestnik projektów, konferencji, kongresów krajowych oraz międzynawowych.

 

Dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego


Absolwentka handlu zagranicznego, doktor habilitowany ekonomii. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Bada instytucjonalne aspekty ochrony klimatu, znaczenie zasobów naturalnych w rozwoju różnych krajów i regionów, procesy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych oraz skuteczność i efektywność instrumentów polityki ochrony środowiska. Kompetencje doskonaliła podczas wyjazdów stypendialnych m.in. na uniwersytetach w Mannheim, Lund i Halmstad, w Instytucie Badań Pracy w Oslo (Arbeidsforskningsinstituttet AFI) i w Instytucie Laudera, Wharton School University of Pennsylvania w Filadelfii.
Jest członkinią Państwowej Rady Ochrony Środowiska i Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk. Aktywnie działa w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych takich jak: Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów, w którym od 2018 r. pełni funkcję przewodniczącej zarządu, European Association of Environmental and Resource Economists, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Società Italiana per le Scienze del Clima. .
Zajmuje się dydaktyką w zakresie ekonomii środowiska i zasobów naturalnych oraz ekonomii zrównoważonego rozwoju. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji w języku polskim
i angielskim.

 

Dr Agnieszka Sobol
Doktor nauk ekonomicznych, naukowiec, nauczyciel akademicki.
Pracownik Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół interdyscyplinarnych zagadnień zrównoważonego rozwoju miast. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej. Ponadto doświadczenie w pracy i we współpracy z samorządem terytorialnym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Ekspert instytucji publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Zagajnik. Radna jednostki pomocniczej. Zaangażowana w podnoszenie świadomości obywatelskiej i ekologicznej.
Autorka ponad 60 publikacji naukowych. Zdobywczyni nagrody w ogólnopolskim konkursie wydawnictwa Wolters Kluwer oraz redakcji ‘Samorządu Terytorialnego’ na najlepsze prace doktorskie z zakresu samorządu terytorialnego w 2010 roku. Stypendystka międzynarodowych szkół letnich.

 

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

Blok: Geopolityka (ok. 30 godzin.)

1. Determinanty procesu Sprawiedliwej Transformacji – 2h
2. Megatrendy i kryzys klimatyczny – 6h
3. Zielony Ład – 6h
4. Polityki publiczne – 6h
5. Krajowa polityka miejska (KPM) – 6h

Blok: Zarządzanie (ok. 50 godz.)

1. Zarządzanie zmianą – 10h
2. Zarządzanie projektami – 10h
3. Finansowanie przedsięwzięć z funduszy krajowych i europejskich – 10h
4. Partnerstwo publiczno-prywatne – 10h
5. Innowacje w finansowaniu inwestycji – 10h

Blok: Region, Miasta, Gminy (ok. 40 godz.)

1. Zrównoważony rozwój lokalny i regionalny – 10h
2. Transformacja gospodarcza lokalna i regionalna – 10h
3. Ekosystem innowacji – 10h
4. Gospodarka o obiegu zamkniętym (Zielony Przemysł) – 10h

Blok: Społeczeństwo (ok. 40 godz.)

1. Odpowiedzialne przywództwo – 4h
2. Metody i narzędzia współrządzenia – 6h
3. Partycypacja społeczna – 8h
4. Design Thinking – 6h
5. Innowacje społeczne – 6h

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 1 raz w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 200h 

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów i projekt aplikacyjny.

Projekt aplikacyjny -praca dyplomowa
Praca dyplomowa ma charakter praktyczny, a jej temat dobierany jest zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy studiów z puli wypracowanych tematów istotnych z perspektywy transformacji regionu. Projekt aplikacyjny wykonywany w grupach koncentruje się na aktualnych i kluczowych problemach nurtujących samorządy lokalne Ponadto projekt ma być odpowiedzią na wyzwania ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i instytucjonalne. Poprzez realizacje projektów aplikacyjnych słuchacze nie tylko podnoszą swoje kwalifikacje, ale mogą kreować rzeczywistość miast, gmin i regionu.
Przygotowanie projektu aplikacyjnego
1. Praca w zespole 2-4 osobowym pod opieką naukową (promotorów spośród kadry)
2. Wymiar godzinowy – 40 godz.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

 Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

 

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3500 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 1850 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 X 500 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025