Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Garwolin, Ostrów Wielkopolski, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

OPIS I CELE KIERUNKU

ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

Celem studiów jest z jednej strony przekazanie studentom najwyższej jakości wiedzy, a z drugiej, pogłębienie wiedzy z zakresu procesów kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. W procesie dowodzenia i kierowania, wykorzystywane są osiągnięcia nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem specyfiki organizacji wojskowych i szeroko pojętych formacji mundurowych.
Ponadto celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z teorią i praktyką kierowania, zarządzania i dowodzenia. Przedstawienie szerokiego kontekstu obronności państwa, jego bezpieczeństwa w obszarze narodowym i międzynarodowym, w tym m.in. aspektów ochrony informacji, zarządzania kryzysowego, cyberzagrożeń oraz analizy środowiska działań militarnych i pozamilitarnych.
Studia ukierunkowane są na kształcenie specjalistów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji procesów analitycznych i informacyjno-decyzyjnych wspierających podejmowanie decyzji przez kierowników, szefów i dowódców. Studia pozwalają zapoznać się z różnymi aspektami zarządzania kryzysowego, dowodzenia w jednostkach organizacyjnych resortu Obrony Narodowej oraz zarządzania w instytucjach odpowiedzialnych za różne wymiary bezpieczeństwa państwa.

 

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są żołnierze i funkcjonariusze innych służb mundurowych a także osoby cywilne zatrudnione w instytucjach działających w obszarze bezpieczeństwa państwa, chcący rozwijać swoje kompetencje i planujące swój rozwój zawodowy.

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które będą umożliwiać:
• realizację zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Graniczne, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Starostwach Powiatowych, Urzędach Miast i Gmin;
• wykonywanie zadań w jednostkach organizacyjnych terenowych organów administracji wojskowej;
• wspieranie komórek organizacyjnych administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Absolwent kierunku będzie znał m.in.:
• istotę i mechanizmy funkcjonowania organizacji, a także zasady, prawidłowości i instrumenty zarządzania organizacjami i kierowania zespołami ludzkimi;
• istotę, zasady i wymogi dowodzenia, procesy informacyjno-decyzyjne, procedury oraz organizację i funkcjonowanie systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi;

Absolwent kierunku będzie potrafił m.in.:
• wykorzystać posiadaną wiedzę w praktycznym rozwiązywaniu problemów dotyczących organizacji i funkcjonowania pododdziałów i oddziałów wszystkich rodzajów sił zbrojnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznego przetwarzania informacji;
• dokonywać, w czasie pokoju, kryzysu i wojny, oceny otoczenia bliższego i dalszego, identyfikować szanse i zagrożenia oraz zarządzać ryzykiem;
• pełnić rolę kierownika zespołu, planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, proponować rozwiązania problemów organizacyjnych, dokonywać wyboru sposobu działania oraz podejmować decyzje w tym zakresie.

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY i WYKŁADOWCY

ppłk dr Michał Tumielewicz (podyplomowe@san.edu.pl)

- absolwent Wydziału Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej im. St. Czarnieckiego w Poznaniu,
- doktor nauk ekonomicznych z dziedzinie nauk o zarządzaniu,
- oficer WP z 30 letnim doświadczeniem.

płk dypl. Włodzimierz Chupka
- absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Republiki Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej oraz Akademii Sztuki Wojennej
- oficer WP z ponad 30 letnim doświadczeniem w dowodzeniu i kierowaniu na różnych stanowiskach w jednostkach wojskowych oraz w centralnych instytucjach MON.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

• Siły zbrojne i polityka bezpieczeństwa państwa - 12 godz.
• Identyfikacji współczesnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych -12 godz.
• Geopolityka - 6 godz.
• Zarządzanie kryzysowe - 12 godz.
• Procesy decyzyjne w zarządzaniu bezpieczeństwem - 12 godz.
• Planowanie i organizacja działań rodzajów sił zbrojnych -12 godz.
• Metodyka oceny zagrożeń militarnych i pozamilitarnych - 12 godz.
• Przywództwo w organizacjach zhierarchizowanych - 12 godz.
• Dowodzenie - 12 godz.
• Kształtowania umiejętności pracy w zespole reagowania kryzysowego - 12 godz.
• Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych - 12 godz.
• Strategie komunikacji - 12 godz.
• Cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnych 12 godz.
• Gra decyzyjna - 8 godz.
• Seminarium dyplomowe - 4 godz.
• Egzamin dyplomowy - 4 godz.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 raz w miesiącu,
 • liczba godzin: 180h (w tym seminarium/projekt/przygotowanie do egzaminu)

 

Zajęcia prowadzone są za pomocą wykładów oraz ćwiczeń.
Ważnym elementem zajęć jest prezentacja przykładów przez prowadzących oraz wzajemna wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów.
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego. 

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

 Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

4500 zł 

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2350 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 X 625 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025