Dostępne miasta:

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - NOWOCZESNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OPIS I CELE KIERUNKU

NOWOCZESNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmieniające się uwarunkowania prowadzą do konieczności szybkiej adaptacji. Jest to domena zarówno administracji publicznej funkcjonującej w miastach, jak i na obszarach wiejskich.
Sprawne zarządzanie musi być oparte na wiedzy i potencjale drzemiącym w jednostkach publicznych. Właściwe podejmowanie decyzji w administracji publicznej powinno być oparte na danych, narzędziach, odpowiednich sposobach współdziałania oraz zarządzania. To te elementy pozwalają na sprawne zarządzanie.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Oferta studiów skierowana jest do pracowników administracji publicznej oraz przyszłej kadry sektora publicznego.

Studia podyplomowe zostały dostosowane do zmieniających się uwarunkowań w działalności administracji publicznej, a w szczególności samorządu terytorialnego.

Dzięki tym studiom absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu bezpiecznego zarządzania danymi, obsługi oprogramowania GIS, nowego podejścia do zarządzania zespołem, czy współpracy międzysektorowej.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

OPIEKUNOWIE: Dr hab. Marcin Feltynowski/ dr Justyna Trippner-Hrabi/ dr Jacek Chądzyński

 

WYKŁADOWCY: 

dr hab. Marcin Feltynowski

dr hab. Marcin Feltynowski, prof. UŁ: doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego. Ekspert w zakresie zarządzania przestrzenią, polityki opartej na dowodach oraz wykorzystania informacji przestrzennej w działaniach władz szczebla samorządowego. Praktyk samorządowy. W swoim dorobku posiada także liczne projekty o charakterze naukowym, aplikacyjnym, które realizował przy współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
Autor ponad 70 publikacji naukowych, w tym czterech monografii. Współpracował z naukowcami z uczelni zagranicznych, między innymi w: Tarnopolu, Bańskiej Bystrzycy, Brunszwiku, Berlinie, czy Goteborgu.dr Justyna Trippner-Hrabi

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w nowoczesnych modelach zarządzania i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym. Manager i szkoleniowiec z doświadczeniem polskim i brytyjskim. Absolwentka Lite London Institute of Technology&English oraz stypendystka uniwersytetu Alcala De Henares w Hiszpanii i Transilvania University w Rumunii. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, International College of Zhengzhou University w Chinach oraz Clark University – gdzie prowadzi zajęcia z programu Master oraz MBA.  Przez lata Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc. Uczestnik projektów, konferencji, kongresów krajowych oraz międzynawowych.


dr Jacek Chądzyński

doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii oraz magister socjologii w zakresie metod i techniki badań społecznych. Przed podjęciem pracy akademickiej zdążył zdobyć doświadczenia zawodowe w przedsiębiorstwach prywatnych, a następnie w administracji samorządowej. Dodatkowo angażował się w działalność organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości. Uczestnik projektów badawczych i edukacyjnych, konferencji, kongresów krajowych oraz międzynarodowych. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze związane są z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, skupiając się na współpracy międzysektorowej w obszarze realizacji zadań publicznych i nowych form świadczenia usług publicznych.

 


dr inź. Wiktor Wróblewski


dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, z ponad 20 letnim stażem zawodowym w zakresie dydaktyki i pracy naukowej. Prowadzi zajęcia na kierunkach: socjologia, praca socjalna i gospodarka przestrzenna. Zainteresowania badawczo-naukowe koncentruje na tzw. rural studies, w szczególności procesach zarządzania i rozwoju gmin wiejskich oraz aktywizacji i partycypacji społecznej, marketingu terytorialnym. Posiada doświadczenie badawcze zdobyte podczas uczestnictwa w kilkudziesięciu projektach naukowych współfinansowanych ze środków samorządowych, krajowych i zagranicznych. W latach 2014-18 kierownik projektu badawczego NCN „Modele zarządzania i ich uwarunkowania w gminach wiejskich”. Współpracuje z przedstawicielami krajowych i zagranicznych środowisk naukowych (m.in. University of Oradea - Rumunia, University of Miskolc - Węgry, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Czernihowska” - Ukraina).


dr Agnieszka Rzeńca

dr ekonomii, mgr ochrony środowiska. Uniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.
W swojej pracy naukowej łączy tematykę ekonomiczną z ochroną środowiska, szczególnie w wymiarze lokalnym: zasobooszczędne gospodarowanie, polityka miejska, planowanie zintegrowane, współpraca w ochronie środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami, współautorka wielu opracowań strategicznych dla samorządów lokalnych i regionalnych z zakresu planowania zintegrowanego, rewitalizacji i ochrony środowiska.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

BLOK I

1.Sposoby pozyskiwania danych w administracji publicznej
2.Bezpieczeństwo danych w obiegu dokumentów
3.Polityka oparta na dowodach – jak podejmować właściwe decyzje
4.Systemy informacji przestrzennej w działaniach samorządów


BLOK II

1.Narzędzia identyfikacji potrzeb aktorów lokalnych
2.Narzędzia finansowe w administracji publicznej
3.Kompetencje miękkie w nowoczesnej administracji


BLOK III

1.Aktywizacja i partycypacja społeczności lokalnych
2.Samoświadczenie w obszarze usług publicznych
3.RODO w działaniach administracji publicznej
4.Kapitał intelektualny w rozwoju miasta i regionu


BLOK IV

1.Tymczasowe użytkowanie terenu
2.Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji publicznej
3.Zintegrowane zarządzanie w JST
4.Budowanie odporności miast i regionów na zmiany klimatu

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 200 ( w tym 40h na realizację projektu).

 

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA JEDNORAZOWA

3600 zł

CENA ZA STUDIA- 2 RATY

2 x 1900 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 500 zł 

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025