Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

 

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne to trzysemestralny program nadający kwalifikacje pedagogiczne. Studia  są przeznaczone dla absolwentów rozmaitych kierunków studiów, którzy chcą realizować swoje cele zawodowe cele w szkole lecz nie posiadają określonego przepisami MEN przygotowania pedagogicznego. Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie efektów kształcenia określonych w Standardach Kształcenia Nauczycieli i jest w całości zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej . Celem jest nabycie zarówno umiejętności jak  i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatem studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne jest każdy absolwent studiów wyższych  II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich chcący  uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w placówkach systemu oświaty. Słuchaczem może zostać również absolwent studiów I stopnia, jednakże kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela uzyska dopiero z chwilą ukończenia studiów II stopnia.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które nadaje uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych oraz instytucjach oświatowych i jest zgodne z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr Bożena Zając, Prof. SAN (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Dyrektor Instytutu Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”
Certyfikowany trener i nauczyciel  w zakresie wdrażania metody projektów , certyfikowany Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego.
Wieloletni czynny doradca zawodowy.
Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli ,ekspert i koordynator programowy szeregu projektów m. innymi : „Profesjonalny nauczyciel kształcenia zawodowego”, „ Profesjonalne praktyki pedagogiczne drogą do sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego” , koordynator poradnictwa zawodowego i ekspert ds. metody projektów.
Ukończyła Studium Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarzadzania Oświatą, studia podyplomowe m. in. w zakresie Orientacji i Poradnictwa Zawodowego.
Dziekan Wydziału Pedagogicznego w WSEH w Skierniewicach, trener Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, trener i konsultant w Fundacji Rozwoju Zasobów Ludzkich Premium w Łodzi a także doradca metodyczny, nauczyciel  i konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Zawodowego.
Organizatorka procesu kształcenia studentów wyższych uczelni i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie zawodoznawstwa i metodyki doradztwa szkolnego i zawodowego, organizatorka różnych form kształcenia nauczycieli, kilkakrotnie prowadziła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i szkolnego.
W latach 2000 - 2005 adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący zajęcia edukacyjne  dla studentów w zakresie doradztwa zawodowego, seminarium magisterskie itp.
W Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – kierownik studiów podyplomowych, adiunkt i trener, organizator studiów podyplomowych w zakresie doradztwa szkolnego i zawodowego.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w szeregu wizyt studyjnych w ramach programów projektowych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szkocji i Włoszech jako moderator spotkań i debat  w ramach współpracy ponadnarodowej.

dr Katarzyna Wypiorczyk- Przygoda

Wieloletni nauczyciel akademicki posiadający kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć akademickich z dziedziny pedagogiki ogólnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, andragogiki i gerontologii dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Interesuje się problematyką wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także problematyką andragogiczną, gerontologiczną oraz badaniami biograficznymi, szczególnie badaniem dróg edukacyjnych osób dorosłych.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi w oparciu o nowoczesne metody nauczania -uczenia się.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w wielu działaniach w ramach programów projektowych w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Hiszpanii.

mgr Joanna Gruszczyńska

Magister psychologii w zakresie psychologii wychowawczej stosownej oraz mgr Joanna Gruszczyńska (email: podyplomowe@sa.edu.pl)
Magister psychologii w zakresie psychologii wychowawczej stosownej. Wieloletni konsultant ds. wychowania oraz kierownik Pracowni Wychowania i Profilaktyki w ŁCDNiKP. Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli, profesjonalny coach, ogólnopolski ekspert w dziedzinie szkolnych programów profilaktycznych. Sekretarz Łódzkiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U.
Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie: Studium Kształtowania Umiejętności Skutecznego Nauczania.
Nauczyciel konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wykładowca psychologii na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie umiejętności wychowawczych na kierunkach pedagogicznych oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w zakresie konstruowania i realizowania programów profilaktycznych oraz w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w ramach studiów podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne.
Realizatorka unijnych programów w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
Organizatorka i prowadząca różnorodne treningi (m.in. treningu interpersonalnego, treningu uwrażliwiającego, podejmowania decyzji, komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, zarządzania emocjami i kształtowania umiejętności społecznych). Specjalistka terapii uzależnień od narkotyków. Prowadząca i analizująca badania psychologiczne w zakresie: badań ilorazu inteligencji, uszkodzeń parcjalnych, osobowości i.tp,.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w wizytach studyjnych w ramach programów projektowych w Rumunii i Turcji jako projektodawca zajęć edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i jako moderator spotkań i debat w tym zakresie.
Ukończyła Studium Kształtowania Umiejętności Skutecznego Nauczania.
Wykładowca psychologii w Uniwersytecie Łódzkim w zakresie umiejętności wychowawczych na kierunkach pedagogicznych oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w zakresie konstruowania i realizowania programów profilaktycznych oraz w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w ramach studiów podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne.
Realizatorka unijnych programów w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dzieci i młodzieży, oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
Organizatorka i prowadząca różnorodne treningi (m.in. treningu interpersonalnego, treningu uwrażliwiającego, podejmowania decyzji, komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, zarządzania emocjami i kształtowania umiejętności społecznych). Specjalistka terapii uzależnień od narkotyków. Prowadząca i analizująca badania psychologiczne w zakresie: badań ilorazu inteligencji, uszkodzeń parcjalnych, osobowości i.tp,.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w szeregu wizyt studyjnych w ramach programów projektowych w Szkocji oraz w Rumunii i Turcji jako projektodawca zajęć edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i jako moderator spotkań i debat w tym zakresie.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 1. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.
 2. Psychologia rozwoju i osobowości.
 3. Pedagogika ogólna.
 4. Socjologia edukacji wychowania.
 5. Etyka zawodu nauczyciela.
 6. Pedeutologia.
 7. Emisja i higiena głosu.
 8. Komunikacja interpersonalna z kulturą języka.
 9. Podstawy pedagogiki specjalnej.
10. Diagnoza pedagogiczna z elementami profilaktyki.
11. Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej.
12. BHP w szkole.
13. Dydaktyka ogólna.
14. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty.
15. Projektowanie i ewaluacja działań edukacyjnych.
16. Metodyka szczegółowa nauczania przedmiotu.
17. Seminarium.
18. Praktyki w wymiarze 150 h.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • trzy semestry
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 350 (w tym seminarium, projekt),
 • liczba godzin praktyk: 150. 

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi oraz metodami angażującymi indywidualną aktywność słuchaczy poprzez wykorzystanie platformy on-line.  


Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej oraz realizacja praktyk studenckich.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

 Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego minimum I stopnia, ale uprawnienia nabywają Państwo po ukończeniu studiów II stopnia.

Lista kierunków, po których zapraszamy
na PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE:


• Administracja
• Bezpieczeństwo narodowe
• Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
• Filologia angielska
• Filologia japońska
• Finanse i rachunkowość
• Fizjoterapia
• Geodezja i kartografia
• Grafika
• Informatyka
• Kosmetologia
• Logistyka
• Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
• Pedagogika
• Prawo
• Psychologia
• Socjologia
• Stosunki Międzynarodowe
• Turystyka i rekreacja
• Zarządzanie:
Administracja i zarządzanie publiczne
E-biznes i profesjonalna komunikacja
Logistyka w zarządzaniu
Profil Menadżerski
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Business Management (Master+Magister)

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

4700 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2500 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 650 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025