Dostępne miasta: Łódź

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne to trzysemestralny program nadający kwalifikacje pedagogiczne. Studia  są przeznaczone dla absolwentów rozmaitych kierunków studiów, którzy chcą realizować swoje cele zawodowe cele w szkole lecz nie posiadają określonego przepisami MEN przygotowania pedagogicznego. Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie efektów kształcenia określonych w Standardach Kształcenia Nauczycieli i jest w całości zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej . Celem jest nabycie zarówno umiejętności jak  i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatem studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne jest każdy absolwent studiów wyższych  II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich chcący  uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w placówkach systemu oświaty. Słuchaczem może zostać również absolwent studiów I stopnia, jednakże kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela uzyska dopiero z chwilą ukończenia studiów II stopnia.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które nadaje uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych oraz instytucjach oświatowych i jest zgodne z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr Bożena Zając, Prof. SAN (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Dyrektor Instytutu Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”
Certyfikowany trener i nauczyciel  w zakresie wdrażania metody projektów , certyfikowany Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego.
Wieloletni czynny doradca zawodowy.
Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli ,ekspert i koordynator programowy szeregu projektów m. innymi : „Profesjonalny nauczyciel kształcenia zawodowego”, „ Profesjonalne praktyki pedagogiczne drogą do sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego” , koordynator poradnictwa zawodowego i ekspert ds. metody projektów.
Ukończyła Studium Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarzadzania Oświatą, studia podyplomowe m. in. w zakresie Orientacji i Poradnictwa Zawodowego.
Dziekan Wydziału Pedagogicznego w WSEH w Skierniewicach, trener Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, trener i konsultant w Fundacji Rozwoju Zasobów Ludzkich Premium w Łodzi a także doradca metodyczny, nauczyciel  i konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Zawodowego.
Organizatorka procesu kształcenia studentów wyższych uczelni i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie zawodoznawstwa i metodyki doradztwa szkolnego i zawodowego, organizatorka różnych form kształcenia nauczycieli, kilkakrotnie prowadziła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i szkolnego.
W latach 2000 - 2005 adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący zajęcia edukacyjne  dla studentów w zakresie doradztwa zawodowego, seminarium magisterskie itp.
W Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – kierownik studiów podyplomowych, adiunkt i trener, organizator studiów podyplomowych w zakresie doradztwa szkolnego i zawodowego.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w szeregu wizyt studyjnych w ramach programów projektowych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szkocji i Włoszech jako moderator spotkań i debat  w ramach współpracy ponadnarodowej.

dr Katarzyna Wypiorczyk- Przygoda

Wieloletni nauczyciel akademicki posiadający kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć akademickich z dziedziny pedagogiki ogólnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, andragogiki i gerontologii dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Interesuje się problematyką wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także problematyką andragogiczną, gerontologiczną oraz badaniami biograficznymi, szczególnie badaniem dróg edukacyjnych osób dorosłych.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi w oparciu o nowoczesne metody nauczania -uczenia się.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w wielu działaniach w ramach programów projektowych w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Hiszpanii.

mgr Joanna Gruszczyńska

Magister psychologii w zakresie psychologii wychowawczej stosownej oraz mgr Joanna Gruszczyńska (email: podyplomowe@sa.edu.pl)
Magister psychologii w zakresie psychologii wychowawczej stosownej. Wieloletni konsultant ds. wychowania oraz kierownik Pracowni Wychowania i Profilaktyki w ŁCDNiKP. Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli, profesjonalny coach, ogólnopolski ekspert w dziedzinie szkolnych programów profilaktycznych. Sekretarz Łódzkiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U.
Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie: Studium Kształtowania Umiejętności Skutecznego Nauczania.
Nauczyciel konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wykładowca psychologii na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie umiejętności wychowawczych na kierunkach pedagogicznych oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w zakresie konstruowania i realizowania programów profilaktycznych oraz w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w ramach studiów podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne.
Realizatorka unijnych programów w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
Organizatorka i prowadząca różnorodne treningi (m.in. treningu interpersonalnego, treningu uwrażliwiającego, podejmowania decyzji, komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, zarządzania emocjami i kształtowania umiejętności społecznych). Specjalistka terapii uzależnień od narkotyków. Prowadząca i analizująca badania psychologiczne w zakresie: badań ilorazu inteligencji, uszkodzeń parcjalnych, osobowości i.tp,.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w wizytach studyjnych w ramach programów projektowych w Rumunii i Turcji jako projektodawca zajęć edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i jako moderator spotkań i debat w tym zakresie.
Ukończyła Studium Kształtowania Umiejętności Skutecznego Nauczania.
Wykładowca psychologii w Uniwersytecie Łódzkim w zakresie umiejętności wychowawczych na kierunkach pedagogicznych oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w zakresie konstruowania i realizowania programów profilaktycznych oraz w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w ramach studiów podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne.
Realizatorka unijnych programów w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dzieci i młodzieży, oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
Organizatorka i prowadząca różnorodne treningi (m.in. treningu interpersonalnego, treningu uwrażliwiającego, podejmowania decyzji, komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, zarządzania emocjami i kształtowania umiejętności społecznych). Specjalistka terapii uzależnień od narkotyków. Prowadząca i analizująca badania psychologiczne w zakresie: badań ilorazu inteligencji, uszkodzeń parcjalnych, osobowości i.tp,.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w szeregu wizyt studyjnych w ramach programów projektowych w Szkocji oraz w Rumunii i Turcji jako projektodawca zajęć edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i jako moderator spotkań i debat w tym zakresie.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

DNI OTWARTE 2021

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

SZKOLENIA 2021/2022

ZARZĄDZANIE 2021/22

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2021/22

IT (FRONTEND) 2021/22