ETYKA- nauczanie przedmiotu w szkole - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli PEDAGOGIKA 2024/2025

Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - ETYKA - Nauczanie Etyki w Szkole - studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli

OPIS I CELE KIERUNKU

Nauczanie etyki w szkole - studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli - ETYKA

Studia w zakresie merytorycznego i dydaktycznego przygotowania do nauczania przedmiotu „etyka” obejmują swoim zakresem całość zagadnień merytorycznych i dydaktycznych zawartych w podstawie programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Proponowana oferta studiów posiada starannie opracowany program zajęć. Profil kształcenia ma charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym kadrę specjalistów praktyków.
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacze zyskują kwalifikacje do nauczania etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (szkołach branżowych, liceach i technikach).

Podstawy prawne:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450)
Zgodnie z zapowiedzią Ministra Edukacji i Nauki od 1 września 2023 r. uczniów polskich szkół obejmie obowiązek wyboru etyki lub religii jako obowiązkowego przedmiotu szkolnego. W obecnym stanie prawnym szkoły organizują nauczanie etyki na życzenie rodziców uczniów lub samych uczniów (pełnoletnich). Praktyka wykazuje braki kadrowe w zakresie nauczycieli przygotowanych do nauczania etyki.

 

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, mających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do nauczania etyki w szkole.
Absolwenci studiów to nauczyciele wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje do nauczania przedmiotu „etyka” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Uczelnia zapewnia przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia z uczniami zajęć dotyczących kształtowania postaw i światopoglądu dzieci i młodzieży .
Osoba legitymująca się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych „Nauczanie etyki w szkole” potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem filozofii i etyki i przekazywać wiedzę zgodną z podstawą programową przedmiotu w przystępny i ciekawy sposób.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr hab., prof. SAN Grzegorz Ignatowski (podyplomowe@san.edu.pl)
Doktor habilitowany i profesor w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie etyką i etyką zawodową, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zagadnieniami związanymi ze znaczeniem religii w życiu zawodowym. W Społecznej Akademii Nauk pełni funkcję dziekana oraz przewodniczącego Komisji ds. Etyki. Jest recenzentem licznych prac naukowych z zakresu etyki zawodowej i społecznej.

 

mgr Anna Szczęsna
Absolwentka dwóch kierunków pedagogicznych, z etyką i filozofią w programach studiów. Ukończyła kilka kierunków studiów podyplomowych, m.in. zarządzanie oświatą, doradztwo zawodowe, sztuka, oligofrenopedagogika, oraz wiele kursów i szkoleń. Doświadczony nauczyciel przedmiotów humanistycznych, dyrektor szkoły, egzaminator, ekspert MEN. W Społecznej Akademii Nauk zatrudniona od 2012 r. jako nauczyciel akademicki na kierunkach pedagogicznych, uczestnik konferencji naukowych poświęconych m.in. rodzinie i współczesnym problemom wychowawczym.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:
- wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotu „etyka”;
- wiedzę dotyczącą przygotowania dydaktycznego (metodyki nauczania) przedmiotu „etyka” na danym etapie edukacyjnym;
- wiedzę praktyczną, zdobytą poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń i konfrontowanie nabytej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Przedmioty:
Historia filozofii i myśli etycznej (30h)
Etyka ogólna z aksjologią (30h)
Etyka społeczna i polityczna (20h)
Etyka zrównoważonego rozwoju (10h)
Etyka zawodowa nauczycieli (10h)
Problemy etyki praktycznej (20h)
Psychologia moralności (20h)
Etyczne problemy systemów religijnych (20h)
Problemy moralne w literaturze i sztuce (20h)
Współczesne kierunki etyczne (20h)
Zagadnienia bioetyczne (20h)
Wprowadzenie do estetyki (20h)
Etyka dziennikarska i problemy mediów społecznościowych (20h)
Dydaktyka etyki w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej (60h)
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia. Praca z uczniem o specjalnych problemach edukacyjnych (15h)
Nowoczesne technologie w nauczaniu etyki. Ochrona własności intelektualnej (15h)

PRAKTYKA ZAWODOWA – 90h 

Egzamin końcowy

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia – zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli – trwają 3 semestry (350h zajęć + 90h praktyki zawodowej w szkole). Przewiduje się mieszany- hybrydowy system kształcenia: zajęcia w trybie zaocznym w wybrane soboty i niedziele w siedzibie Uczelni oraz zajęcia on-line  na platformie Microsoft Teams. Formy prowadzenia zajęć: wykład i ćwiczenia.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (zgodnego z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r.) jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć i praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

• ukończenie studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
• posiadanie przygotowania pedagogicznego.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

  • skan dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
  • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
  • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

  • ksero dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
  • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce:  DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3300 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 1750 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 475 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025