Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

OPIS I CELE KIERUNKU

Celem studiów jest przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do

-efektywnego i twórczego zarządzania szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego;
-podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej.

Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy i umiejętności dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej. Zakres i programów studiów jest zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
Ogólnym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, prawa oświatowego, a także nabycia wiedzy niezbędnej do zarządzania finansami w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. |

Celami studiów podyplomowych jest:
• uzyskanie wymaganych kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, prawa oświatowego;
• podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z ich osobistą ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem ich ścieżki awansu zawodowego;
• nabycie kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie;
• rozwinięcie kompetencjami w zakresie planowania działań, komunikacji z pracownikami oraz zarządzania oświatą.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia adresowane są do osób Absolwentów wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych posiadający tytuł magistra lub licencjata, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania i organizacji placówek/instytucji oświatowych oraz tych wszystkich, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

Absolwenci tego kierunku nabędą kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce - Dz.U. z 2017 r. poz. 1597.
Absolwenci w trakcie studiów zdobywają umiejętności m.in. w zakresie: przyjmowania odpowiedzialności za całokształt pracy szkoły, rozumienia pracy administracyjnej i poprawnej interpretacji przepisów prawa, rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w placówce, ustalania priorytetów w zakresie planowania zadań oraz diagnozowania realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na wszystkich poziomach nauczania szkolnego, utrzymywania stałej więzi ze środowiskiem lokalnym, wykazania umiejętności zarządzania zespołem ludzkim, zarządzania finansami szkoły, doskonalenia pracy dydaktycznej placówki oraz jej ewaluacji.

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr Bożena Zając, Prof. SAN (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Dyrektor Instytutu Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”
Certyfikowany trener i nauczyciel  w zakresie wdrażania metody projektów , certyfikowany Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego.
Wieloletni czynny doradca zawodowy.
Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli ,ekspert i koordynator programowy szeregu projektów m. innymi : „Profesjonalny nauczyciel kształcenia zawodowego”, „ Profesjonalne praktyki pedagogiczne drogą do sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego” , koordynator poradnictwa zawodowego i ekspert ds. metody projektów.
Ukończyła Studium Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarzadzania Oświatą, studia podyplomowe m. in. w zakresie Orientacji i Poradnictwa Zawodowego.
Dziekan Wydziału Pedagogicznego w WSEH w Skierniewicach, trener Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, trener i konsultant w Fundacji Rozwoju Zasobów Ludzkich Premium w Łodzi a także doradca metodyczny, nauczyciel  i konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Zawodowego.
Organizatorka procesu kształcenia studentów wyższych uczelni i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie zawodoznawstwa i metodyki doradztwa szkolnego i zawodowego, organizatorka różnych form kształcenia nauczycieli, kilkakrotnie prowadziła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i szkolnego.
W latach 2000 - 2005 adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący zajęcia edukacyjne  dla studentów w zakresie doradztwa zawodowego, seminarium magisterskie itp.
W Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – kierownik studiów podyplomowych, adiunkt i trener, organizator studiów podyplomowych w zakresie doradztwa szkolnego i zawodowego.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w szeregu wizyt studyjnych w ramach programów projektowych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szkocji i Włoszech jako moderator spotkań i debat  w ramach współpracy ponadnarodowej.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW 

PROGRAM STUDIÓW

1. Przywództwo edukacyjne w szkole:
Przywództwo organizacyjne: definicje, podejścia, paradygmaty
Style przywództwa a etapy rozwoju zespołu i organizacji
Wartości w życiu jednostki, zespołu, organizacji
Ustalanie hierarchii wartości w szkole
Partycypacja i współpraca w szkole
Budowanie zespołu
Cechy efektywnego zespołu
Przywódca/lider w zespole
Przywództwo przez inspirację
Zmiana jako proces. Mechanizm zmian w szkole
Wyznaczanie i komunikowanie celów i wartości w zmianie
Zarządzanie zmianą

2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego:
Społeczny wymiar uczenia się
Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy
Zmiana paradygmatu: od ilości wiedzy do jej struktury
Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się
Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczących się
Strategie efektywnego uczenia się
Wykorzystanie wybranych teorii i koncepcji pedagogicznych w planowaniu uczenia się
Podstawa programowa jako mapa treści
Skuteczne metody opracowywania programu nauczania
Ocenianie dla uczenia się
Szkoła jako organizacja ucząca się
Kultura otwartych drzwi
Uczenie się dorosłych

3. Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku:
Podstawy partycypacji społecznej
Sposoby poznawania społeczności lokalnej
Współpraca z rodzicami uczniów, aktywizowanie ich potencjału dla realizacji celów szkoły
Współpraca z instytucjami edukacyjnymi
Współpraca z samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi
Informowanie o zmianach w szkole
Komunikacja w szkole
Mediacje i negocjacje w przypadku konfliktu
Media w procesach komunikowania się szkoły

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi:
Zarządzanie zasobami ludzkimi: diagnoza sytuacji w szkole
Polityka kadrowa oraz procedury prawne
Procedura rekrutacji i selekcji pracowników
Wprowadzenie do pracy nowo przyjętego nauczyciela
Zwalnianie pracownika
Motywowanie pracowników
Rozwój kariery zawodowej nauczyciela
Doskonalenie nauczycieli. Dyrektor jako lider uczenia się nauczycieli
Kultura szkoły: diagnoza, charakterystyka, budowanie
Animowanie działań społeczności szkolnej
Rozwiązywanie problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych

5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym:
Cele i zadania szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa
Wymagania państwa wobec szkół
Stosowanie prawa powszechnego i miejscowego w pracy dyrektora szkoły
Struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych
Zarządzanie finansami w szkole
Kontrola zarządcza
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły i zewnętrzny nadzór pedagogiczny
Wykorzystywanie danych w procesie planowania.
Koncepcja pracy szkoły: podstawy prawne, fundamenty, tworzenie
Architektura, infrastruktura techniczna i wyposażenie szkoły
Strategia rozwoju szkoły
Planowanie rocznej pracy szkoły

6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym:
Ja jako lider
Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej
Gotowość do uczenia się przez całe życie
Mój styl uczenia się
Znajomość procesu rozwojowego i planowanie własnego rozwoju
Motywacja wewnętrzna
Utrzymywanie równowagi między pracą a życiem osobistym
Radzenie sobie ze stresem
Zarządzanie sobą w czasie
Korzystanie ze wsparcia innych: coaching, mentoring, sieci wsparcia

7. SEMINARIUM I PRAKTYKI (praktyki realizowane we własnym zakresie -20H)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin: 200

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA 

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3000 zł 

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 1600 zł  

CENA ZA STUDIA- OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 425 zł   

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025