Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH -MENADŻER CENTRUM LOGISTYCZNEGO

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia Podyplomowe Menedżer Centrum Logistycznego rozwijają kompetencje menedżerskie w zarządzaniu logistyką i łańcuchami dostaw oraz magazynem i centrum logistycznym.

Merytoryczny program – łączący światową wiedzę teoretyczną z doświadczeniami praktycznymi.

Praktyczne umiejętności – rozwój wiedzy merytorycznej, kompetencji przywódczych.

Renomowana kadra – najlepsi wykładowcy i menedżerowie – eksperci w obszarach swoich kompetencji

1. Merytoryczna wiedza kompleksowo obejmująca problematykę zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw oraz wiedza dotycząca magazynowania w konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym.
2. Analiza zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych i menadżerskich stosowanych w zarządzaniu centrum logistycznym (dystrybucyjnym)
3. Interesujące analizy przypadków, dyskusje i przykłady praktyczne.
4. Bezcenne relacje z innymi słuchaczami stymulujące dalszy rozwój zawodowy,
5. Możliwość pracy w nowoczesnych centrach dystrybucyjnych rozwijających się bardzo dynamicznie na dzisiejszym rynku usług logistycznych.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia Podyplomowe Menedżer Centrum Logistycznego adresowane są do praktyków gospodarczych pragnących poznać i pogłębić wiedzę oraz umiejętności menedżerskie z zakresu zarządzania logistyką, łańcuchami dostaw i centrami logistycznymi a także umiejętności tzw. miękkie. W szczególności zapraszamy:
• menedżerów zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zarządzania logistyką w obszarze magazynowania,
• zarządzających z firm logistycznych, spedytorskich, transportowych, składowych i kurierskich,
• zarządzających pragnących rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw,
• koordynatorów, analityków i specjalistów w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Michał Tumielewicz
- doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu,
- absolwent Wydziału Logistyki WSO w Poznaniu.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

Główne koncepcje Lean, 16 h
• Przepływy w procesach produkcyjnych i usługowych
• Straty jako podstawowa koncepcja Lean
• Dodawanie wartości
• Cykl PDCA


Hoshin Kanri, 16 h
• Definiowanie misji, wizji i strategii
• Roczny cykl Hoshin
• Realizacja strategii za pomocą raportów A3


Rozwiązywanie problemów metodą 8D, 8 h
• Definiowanie problemu i działania natychmiastowe
• Analiza problemu za pomocą 5xdlaczego
• Działania korekcyjne i prewencyjne (CAPA)


Metoda 5S. Organizacja miejsca pracy, 8 h
• Strefowanie
• Wdrożenie kroków 5S
• Utrzymanie wyników


Przywództwo Lean, 8 h
• Rola i cele przywództwa Lean
• GEMBA
• Praca standardowa Lidera
• System Spotkań


Toyota Kata, 8 h
• Kata doskonalenia
• Kata coachingu
• Skuteczna perspektywa zarządzania


Praca standaryzowana, 16 h
• Zasady wdrażania pracy standaryzowanej
• Zasady dokumentowania pracy standaryzowanej
• Zasady szkolenia (instruowania) pracowników z użyciem metodologii TWI


Projekt I, 8 h
• Przygotowanie projektu kończącego I semestr


Zarządzanie zmianą, 8 h
• Konfrontacja ze zmianą
• Postawy i zachowania w procesie zmiany
• Fazy zmiany
• Praca z oporem


Agile w zarządzaniu procesami i projektami, 8 h
• Manifest Agile
• Metodologia Scrum
• Metodologia Kanban


SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn, 8 h
• Kroki SMED i obserwacje procesu
• Czynności wewnętrzne
• Czynności zewnętrzne


Mapowanie strumienia wartości (VSM), 16 h
• Rodzina produktów i mapa stanu obecnego
• Mapa stanu przyszłego
• FIFO, Supermarket, Kanban i inne narzędzia doskonalenia przepływu


Mapowanie przepływu informacji, 8 h
• Mapy jednowymiarowe i wielowymiarowe
• Stan obecny vs. stan przyszły
• Prowadzenie warsztatu


Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów, 4 h
• Zasady systemu Kaizen
• System nagród
• Motywowanie pracowników do zgłaszania usprawnień


Facylitacja, 4 h
• Myślenie zbieżne i rozbieżne
• Problem, pytanie fokusowe i cel
• Zasady i założenia


Projekt II, 16 h
• Przygotowanie projektu kończącego II semestr

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 160 ( w tym seminarium/projekt).

Zajęcia prowadzone są za pomocą wykładu oraz ćwiczeń w trybie hybrydowym. Ważnym elementem zajęć jest prezentacja przykładów przez prowadzących oraz wzajemna wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów.
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.

 

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (666 347 889; +48 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm) ,
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce:  DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (666 347 889; +48 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce:  DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

4000 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 550 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE OPS

STUDIA PODYPLOMOWE

SZKOLENIA I KURSY

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

PSYCHOLOGIA 2023/2024

STUDIA MBA

POMOC SPOŁECZNA 2023/2024

BEZPIECZEŃSTWO 2023/2024

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2023/2024

PEDAGOGIKA 2023/2024

IT (FRONTEND) 2023/2024

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2023/2024