Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - LEAN SIX SIGMA

OPIS I CELE KIERUNKU

Teoria Six Sigma zasadniczo skupia się na narzędziach statystycznych, co skutkuje pomiarem i redukcją zmienności w procesach oraz osiągnięciem celów wyznaczonych przez Klienta.

Z kolei metodologia Lean koncentruje się na identyfikacji strat, czyli czynnościach nie dodających wartości, co prowadzi do uproszczenia przebiegu procesów i zmniejszeniu czasu przejścia przez proces, a w konsekwencji do oszczędności finansowych.

Koncepcja Lean Six Sigma stała się dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem zarządzania procesami w przedsiębiorstwach, generując zapotrzebowanie na ekspertów w tym zakresie. Akademia Lean Six Sigma odpowiada na to zapotrzebowanie, dostarczając praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień. Teoria Six Sigma zasadniczo skupia się na narzędziach statystycznych, co skutkuje pomiarem i redukcją zmienności w procesach oraz osiągnięciem celów wyznaczonych przez Klienta. Z kolei metodologia Lean koncentruje się na identyfikacji strat, czyli czynnościach niedodających wartości, co prowadzi do uproszczenia przebiegu procesów i zmniejszeniu czasu przejścia przez proces, a w konsekwencji do oszczędności finansowych. Z połączenia tych metodologii powstaje nowa jakość, co oznacza realizację wymagań Klienta w oparciu o wiedzę statystyczną i kontrolę procesu przy jednoczesnym ograniczeniu czasu przetwarzania i kontroli kosztów.
Stosowanie metodologii Lean Six Sigma umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych. Zyski z wdrożenia to:
• Podniesienie satysfakcji klienta,
• Zaangażowanie pracowników,
• Zmniejszenie zmienności wyrobów,
• Skrócenie czasu przetwarzania,
• Poprawa bezpieczeństwa,
• Poprawa jakości,
• Wygenerowanie oszczędności.

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy realizujący projekty dla firm z sektora produkcyjnego. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Six Sigma.
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie i obrona projektu usprawnieniowego z obszaru Lean lub Six Sigma. UWAGA! Studia dają możliwość uzyskania Certyfikatu Lean SixSigma Green Belt na podstawie dodatkowego egzaminu obejmującego zagadnienia teoretyczne z obu obszarów.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:
• Specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów
• Pracownicy działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia
• Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
• Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr inż. Zbigniew Jarząbek - Opiekun kierunku (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl) 

Certyfikowany Black Belt LeanSigma, Ekspert Lean, Trener Wewnętrzny. Ukończył Biotechnologię na Politechnice Śląskiej, a w roku 2001 na Uniwersytecie Śląskim uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w dziedzinie biochemii. Od 20 lat praktyk Lean, zawodowo związany z sektorem farmaceutycznym. Pracował w organizacjach produkcyjnych jako Koordynator Laboratorium, Ekspert Lean oraz Menadżer Lean, a obecnie pracuje na stanowisku Senior Problem Manager w branży usługowej (IT). Obszary specjalizacji to głównie rozwiązywanie problemów, praca standaryzowana oraz mapowanie procesów. Współautor publikacji na temat Lean w prasie brażowej, pracował dla firm takich jak Grupa Armatura, Nordea Bank, Inline Polska, Bahlsen, Victaulic i innych.

mgr inż. Mariusz Marciniak- Trener

Absolwennt Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od 2007 roku pracując jako inżynier doskonalenia dostawców a następnie koordynator programu Six Sigma/OpEx dla działu zakupów strategicznych oraz dostawców firmy Whirlpool Corporation w regionie EMEA. Zrealizował i nadzorował wiele projektów optymalizacyjnych z wykorzystaniem metod ciągłego doskonalenia w obszarze procesów produkcyjnych oraz usługowych w organizacjach z różnych gałęzi przemysłowych. W 2012 roku ukończył ponad dwuletni program szkoleniowy OpEx Six Sigma Master Black Belt zakończony dwustopniową certyfikacją.

mgr inż. Maciej Wiertel- Trener

Wieloletni Praktyk Lean i Kaizen, Niezależny Konsultant, Trener. Doświadczenie zdobył pracując kilkanaście lat na stanowiskach managerskich w firmach z branży motoryzacyjnej. Zarządzał Działami Planowania i Kontrolowania Produkcji, Zarządzania Łańcuchem Dostaw oraz Logistyki Wewnętrznej. Współpracował jako dostawca z Toyota, Porsche, GM, Ford Motor Company, Nissan, Renault, Audi oraz Volkswagen. Kierował projektami wdrożenia produkcji nowych wyrobów oraz transferami linii produkcyjnych do Polski. Opracował i wdrożył kompletny system typu pull flow, zarządzany kartami Kanban dla wyrobów gotowych, produkcją w toku oraz dostawcami. Od 12 lat zajmuje się szkoleniami i projektami wdrożeniowymi jako niezalezny konsultant. Obszary specjalizacji to: optymalizacja przepływu materiału oraz przepływu informacji, praca standardowa, wdrożenia Lean w procesach administracyjnych. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu elementów systemów produkcyjnych w firmach produkcyjnych w Europie, Azji, USA i Afryce.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS STUDIÓW

Wprowadzenie do Lean, 16 h
• Przeplywy w procesach
• Straty jako podstawowa koncepcja Lean
• Czynności dodające i nie dodające wartości
• Cykl PDCA

Zrozumienie zmienności i analiza systemów pomiarowych (MSA), 16 h
• Zrozumienie zmienności
• Quincunx: rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną a specjalną
• Mapowanie procesu
• Wprowadzenie do próbkowania
• Zatwierdzenie pierwszej sztuki
• Analiza sytemu pomiarowego

Badanie składników zmienności i statystyczne sterowanie procesem (SPC), 16 h
• Karty wartości indywidualnych i ruchomego rozstępu
• Próbkowanie z procesu wytwarzania
• Badanie składników zmienności: analiza praktyczna, graficzna i ilościowa
• Wprowadzenie do planowania eksperymentów (DOE)
• Porównanie różnych metod eksperymentowania

Efektywne testowanie oraz „Robust Design”, 16 h
• Przykład projektu z zastosowaniem eksperymentu
• Eksperyment pełnoczynnikowy
• Eksperyment ułamkowy

Rozwiązywanie problemów metodą A3 i D8, 16 h
• Definiowanie problemu i działania natychmiastowe
• Analiza problemu za pomocą 5xdlaczego
• Działania korekcyjne i prewencyjne (CAPA)

Hoshin Kanri, 16 h
• Definiowanie misji, wizji i strategii
• Roczny cykl Hoshin
• Realizacja strategii za pomocą raprtów A3

Przywództwo Lean, 8 h
• Rola i cele przywództwa Lean
• GEMBA
• Zarządznie wynikami
• System spotkań

Metoda 5S. Organizacja miejsca pracy, 8 h
• Strefowanie
• Wdrożenie kroków 5S
• Utrzymanie wyników

Praca standaryzowana, 8 h
• Zasady wdrażania pracy standaryzowanej
• Zasady dokumentowania pracy standaryzowanej (procedura vs. instrukcja)
• Zasady szkolenia (instruowania) pracowników z użyciem metodologii TWI

Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów, 8 h
• Zasady systemu Kaizen
• System nagród
• Motywowanie pracowników do zgłaszania usprawnień

SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn, 8 h
• Kroki SMED i obserwacje procesu
• Czynności wewnętrzne
• Czynności zewnętrzne

Mapowanie strumienia wartości (VSM), 8 h
• Rodzina produktów i mapa stanu obecnego
• Mapa stanu przyszłego
• FIFO, Supermarket, Kanban i inne narzędzia doskonalenia przepływu

Mapowanie przepływu informacji, 8 h
• Mapy jednowymiarowe i wielowymiarowe
• Stan obecny dla mapy wielowymiarowej
• Identyfikacja możliwych usprawnień
• Stan przyszły dla mapy wielowymiarowej

Projekt, 16 h
• Przygotowanie, konsultacja i prezentacja projektu

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

• dwa semestry,
• system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
• zjazdy średnio 2 dni w miesiącu.

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie i obrona projektu usprawnieniowego z obszaru Lean lub Six Sigma. UWAGA! Studia dają możliwość uzyskania Certyfikatu Six Sigma Green Belt na podstawie dodatkowego egzaminu obejmującego zagadnienia teoretyczne z obszaru Six Sigma.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

  • skan dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
  • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
  • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

  • ksero dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
  • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

4400 zł  

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2300 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 X 600 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025