Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

 

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - LEAN SIX SIGMA

OPIS I CELE KIERUNKU

Teoria Six Sigma zasadniczo skupia się na narzędziach statystycznych, co skutkuje pomiarem i redukcją zmienności w procesach oraz osiągnięciem celów wyznaczonych przez Klienta.

Z kolei metodologia Lean koncentruje się na identyfikacji strat, czyli czynnościach nie dodających wartości, co prowadzi do uproszczenia przebiegu procesów i zmniejszeniu czasu przejścia przez proces, a w konsekwencji do oszczędności finansowych.

Koncepcja Lean Six Sigma stała się dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem zarządzania procesami w przedsiębiorstwach, generując zapotrzebowanie na ekspertów w tym zakresie. Akademia Lean Six Sigma odpowiada na to zapotrzebowanie, dostarczając praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień. Teoria Six Sigma zasadniczo skupia się na narzędziach statystycznych, co skutkuje pomiarem i redukcją zmienności w procesach oraz osiągnięciem celów wyznaczonych przez Klienta. Z kolei metodologia Lean koncentruje się na identyfikacji strat, czyli czynnościach niedodających wartości, co prowadzi do uproszczenia przebiegu procesów i zmniejszeniu czasu przejścia przez proces, a w konsekwencji do oszczędności finansowych. Z połączenia tych metodologii powstaje nowa jakość, co oznacza realizację wymagań Klienta w oparciu o wiedzę statystyczną i kontrolę procesu przy jednoczesnym ograniczeniu czasu przetwarzania i kontroli kosztów.
Stosowanie metodologii Lean Six Sigma umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych. Zyski z wdrożenia to:
• Podniesienie satysfakcji klienta,
• Zaangażowanie pracowników,
• Zmniejszenie zmienności wyrobów,
• Skrócenie czasu przetwarzania,
• Poprawa bezpieczeństwa,
• Poprawa jakości,
• Wygenerowanie oszczędności.

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy realizający projekty dla firm z sektora produkcyjnego. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Six Sigma.
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie i obrona projektu usprawnieniowego z obszaru Lean lub Six Sigma. UWAGA! Studia dają możliwość uzyskania Certyfikatu Lean SixSigma Green Belt na podstawie dodatkowego egzaminu obejmującego zagadnienia teoretyczne z obu obszarów.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:
• Specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów
• Pracownicy działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia
• Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
• Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr inż. Zbigniew Jarząbek - Opiekun kierunku (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl) 

Certyfikowany Black Belt LeanSigma, Ekspert Lean, Trener Wewnętrzny. Ukończył Biotechnologię na Politechnice Śląskiej, a w roku 2001 na Uniwersytecie Śląskim uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w dziedzinie biochemii. Od 20 lat praktyk Lean, zawodowo związany z sektorem farmaceutycznym. Pracował w organizacjach produkcyjnych jako Koordynator Laboratorium, Ekspert Lean oraz Menadżer Lean, a obecnie pracuje na stanowisku Senior Problem Manager w branży usługowej (IT). Obszary specjalizacji to głównie rozwiązywanie problemów, praca standaryzowana oraz mapowanie procesów. Współautor publikacji na temat Lean w prasie brażowej, pracował dla firm takich jak Grupa Armatura, Nordea Bank, Inline Polska, Bahlsen, Victaulic i innych.

mgr inż. Mariusz Marciniak- Trener

Absolwennt Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od 2007 roku pracując jako inżynier doskonalenia dostawców a następnie koordynator programu Six Sigma/OpEx dla działu zakupów strategicznych oraz dostawców firmy Whirlpool Corporation w regionie EMEA. Zrealizował i nadzorował wiele projektów optymalizacyjnych z wykorzystaniem metod ciągłego doskonalenia w obszarze procesów produkcyjnych oraz usługowych w organizacjach z różnych gałęzi przemysłowych. W 2012 roku ukończył ponad dwuletni program szkoleniowy OpEx Six Sigma Master Black Belt zakończony dwustopniową certyfikacją.

mgr Wojciech Florek

Absolwent kierunku Technologia Tworzyw Sztucznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W roku 2002 związał się z firmą Whirlpool, gdzie rozpoczął pracę w dziale R&D, zajmując się inżynierią materiałową. W latach 2004 - 2009 w ramach programu OpEx Six Sigma tejże firmy, rozwijał umiejętności związane z ciągłym doskonaleniem procesów i produktów. W roku 2009 ukończył ponad dwuletni program szkoleniowy OpEx Six Sigma Master Black Belt zakończony dwustopniową certyfikacją. Następnie objął stanowisko MBB i managera projektów, będąc odpowiedzialnym za rozwój projektów w fabrykach firmy Whirlpool należących do regionu EMEA. Od roku 2011, jako partner zarządzający OpEx Group, realizuje projekty doradcze i szkoleniowe m. in. dla takich firm jak Zelmer S.A., Sonion Polska, Embraco Slovakia, Robert Bosch, Farm Frites Poland, Mondelez Polska Production, Rockwell Automation, Corning Optical Communications, Ferrosan Medical Devices, TRW Automotive i wielu innych, głównie w zakresie redukcji kosztów, podnoszenia jakości i efektywności, zarówno w procesach produkcyjnych, R&D, jak i procesach transakcyjnych.

mgr inż. Maciej Wiertel- Trener

Wieloletni Praktyk Lean i Kaizen, Niezależny Konsultant, Trener. Doświadczenie zdobył pracując kilkanaście lat na stanowiskach managerskich w firmach z branży motoryzacyjnej. Zarządzał Działami Planowania i Kontrolowania Produkcji, Zarządzania Łańcuchem Dostaw oraz Logistyki Wewnętrznej. Współpracował jako dostawca z Toyota, Porsche, GM, Ford Motor Company, Nissan, Renault, Audi oraz Volkswagen. Kierował projektami wdrożenia produkcji nowych wyrobów oraz transferami linii produkcyjnych do Polski. Opracował i wdrożył kompletny system typu pull flow, zarządzany kartami Kanban dla wyrobów gotowych, produkcją w toku oraz dostawcami. Od 12 lat zajmuje się szkoleniami i projektami wdrożeniowymi jako niezalezny konsultant. Obszary specjalizacji to: optymalizacja przepływu materiału oraz przepływu informacji, praca standardowa, wdrożenia Lean w procesach administracyjnych. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu elementów systemów produkcyjnych w firmach produkcyjnych w Europie, Azji, USA i Afryce.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS STUDIÓW

Wprowadzenie do Lean i Six Sigma, 16 h
• Przeplywy w procesach
• Straty jako podstawowa koncepcja Lean
• Cykl PDCA
• Elementy statystyki opisowej
• Zmienność jako podstawowa koncepcja SixSigma
• Zdolność procesu


Zrozumienie zmienności i analiza systemów pomiarowych (MSA), 16 h
• Zrozumienie zmienności
• Quincunx: rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną a specjalną
• Mapowanie procesu
• Wprowadzenie do próbkowania
• Zatwierdzenie pierwszej sztuki
• Analiza sytemu pomiarowego


Badanie składników zmienności i statystyczne sterowanie procesem (SPC), 16 h
• Karty wartości indywidualnych i ruchomego rozstępu
• Próbkowanie z procesu wytwarzania
• Badanie składników zmienności: analiza praktyczna, graficzna i ilościowa
• Wprowadzenie do planowania eksperymentów (DOE)
• Porównanie różnych metod eksperymentowania


Efektywne testowanie oraz „Robust Design”, 16 h
• Przykład projektu z zastosowaniem eksperymentu
• Eksperyment pełnoczynnikowy
• Eksperyment ułamkowy


Rozwiązywanie problemów metodą A3 i D8 
• Definiowanie problemu i działania natychmiastowe
• Analiza problemu za pomocą 5xdlaczego
• Działania korekcyjne i prewencyjne (CAPA)


Hoshin Kanri, 16 h
• Definiowanie misji, wizji i strategii
• Roczny cykl Hoshin
• Realizacja strategii za pomocą raprtów A3


Przywództwo Lean, 8 h
• Rola i cele przywództwa Lean
• GEMBA
• Zarządznie wynikami
• System spotkań


Metoda 5S. Organizacja miejsca pracy, 8 h
• Strefowanie
• Wdrożenie kroków 5S
• Utrzymanie wyników

Praca standaryzowana, 8 h
• Zasady wdrażania pracy standaryzowanej
• Zasady dokumentowania pracy standaryzowanej (procedura vs. instrukcja)
• Zasady szkolenia (instruowania) pracowników z użyciem metodologii TWI


Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów, 8 h
• Zasady systemu Kaizen
• System nagród
• Motywowanie pracowników do zgłaszania usprawnień


SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn, 8 h
• Kroki SMED i obserwacje procesu
• Czynności wewnętrzne
• Czynności zewnętrzne


Mapowanie strumienia wartości (VSM), 8 h
• Rodzina produktów i mapa stanu obecnego
• Mapa stanu przyszłego
• FIFO, Supermarket, Kanban i inne narzędzia doskonalenia przepływu


Mapowanie przepływu informacji, 8 h
• Mapy jednowymiarowe i wielowymiarowe
• Stan obecny dla mapy wielowymiarowej
• Identyfikacja możliwych usprawnień
• Stan przyszły dla mapy wielowymiarowej


Projekt, 16 h
• Przygotowanie, konsultacja i prezentacja projektu

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie i obrona projektu usprawnieniowego z obszaru Lean lub Six Sigma. UWAGA! Studia dają możliwość uzyskania Certyfikatu Lean Six Sigma Green Belt na podstawie dodatkowego egzaminu obejmującego zagadnienia teoretyczne z obu obszarów.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm) ,
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DLA SŁUCHACZA/DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DLA SŁUCHACZA/DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

4400 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2300 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 X 600 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

DNI OTWARTE

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

LIPEC MIESIĄCEM DZIAŁÓW: FINANSE I PSYCHOLOGIA

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ

AKCJA WOOOW DO 31 lipca 2022 2022

PSYCHOLOGIA 2022/2023

ZARZĄDZANIE 2022/2023

POMOC SPOŁECZNA 2022/2023

BEZPIECZEŃSTWO 2022/2023

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2022/2023

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2022/2023

PEDAGOGIKA 2022/2023

IT (FRONTEND) 2022/2023

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2022/2023