Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - LEAN LEADER

OPIS I CELE KIERUNKU

Koncepcja Lean Management stała się dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem zarządzania procesami w organizacjach, generując zapotrzebowanie na ekspertów w tym zakresie. Kierunek Lean Leader odpowiada na to zapotrzebowanie dostarczając praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień. Kierowany jest zarówno do sektora produkcyjnego, jak i usługowego. W program studiów silnie wbudowany jest aspekt związany z przywództwem, będący integralną częścią koncepcji Lean.
Przedmioty specyficzne dla produkcji to na przykład „SMED” oraz „Mapowanie strumienia wartości (VSM)”, a specyficzne dla usług to „Mapowanie przepływu informacji” oraz „Agile w zarządzaniu procesami i projektami”. Połączenie w ramach jednych studiów obu aspektów jest świadomym zabiegiem pozwalającym na wzajemną inspiracje i szerokie rozumienie biznesu.

Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych. Zyski z wdrożenia Lean to:

 • podniesienie satysfakcji klienta,
 • zaangażowanie pracowników,
 • skrócenie czasu przetwarzania,
 • poprawa bezpieczeństwa,
 • poprawa jakości,
 • wygenerowanie oszczędności.

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy realizujący projekty dla firm z sektora produkcyjnego i usługowego. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Management. Jedne zajęcia w trakcie trwania studiów zostaną przeprowadzone w Firmie w formie warsztatu.
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby zrealizować cele biznesowe tych organizacji

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów.
Pracownicy działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia.
Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla.
Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.
Wszystkie osoby zainteresowane zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów i organizacji.

Absolwent- Osoba kończąca studia Lean Leader jest przygotowana do praktycznego prowadzenia warsztatów, szkoleń i wdrożeń Lean. Coraz częściej wymagają się tego typu umiejętności od wszystkich Specjalistów i Menadżerów w organizacji.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr inż. Zbigniew Jarząbek - Opiekun kierunku (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Certyfikowany Black Belt LeanSigma, Ekspert Lean, Trener Wewnętrzny. Ukończył Biotechnologię na Politechnice Śląskiej, a w roku 2001 na Uniwersytecie Śląskim uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w dziedzinie biochemii. Od 20 lat praktyk Lean, zawodowo związany z sektorem farmaceutycznym. Pracował w organizacjach produkcyjnych jako Koordynator Laboratorium, Ekspert Lean oraz Menadżer Lean, a obecnie pracuje na stanowisku Senior Problem Manager w branży usługowej (IT). Obszary specjalizacji to głównie rozwiązywanie problemów, praca standaryzowana oraz mapowanie procesów. Współautor publikacji na temat Lean w prasie brażowej, pracował dla firm takich jak Grupa Armatura, Nordea Bank, Inline Polska, Bahlsen, Victaulic i innych.

mgr Anna Oleksy -Trener

Ekspert Zarządzania, Psycholog Biznesu, Trener, Mediator. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydział Zarządzania i Marketingu oraz Uniwersytetu SWPS na kierunku Społeczna Psychologia Przedsiębiorczości i Zarządzania. Łączy twardą wiedzę z zakresu Lean Management z aspektami mediacji strategicznej, elementami zarządzania błędem w organizacji oraz technikami twórczego rozwiązywania problemów. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe uzyskane w korporacjach będących światowymi liderami na rynku. Od 2012 roku pracuje jako niezależny doradca. Od 2013 roku rozwija autorski model zrównoważonego doskonalenia organizacji w ramach własnej firmy Azymut Consulting. Jej kluczowe kompetencje to doskonalenie organizacji, planowanie rozwoju i strategii firm, optymalizacje Lean, zarządzanie projektami (certyfikat Prince2), zarządzanie procesami. Pracowała min. dla takich klientów jak General Motors, DB Schenker, Grupa Raben, Bank BPH, WEPA, Interstal, Grupa Armatura

mgr inż. Mariusz Marciniak- Trener

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od 2007 roku pracując jako inżynier doskonalenia dostawców, a następnie koordynator programu Six Sigma/OpEx dla działu zakupów strategicznych oraz dostawców firmy Whirlpool Corporation w regionie EMEA. Zrealizował i nadzorował wiele projektów optymalizacyjnych z wykorzystaniem metod ciągłego doskonalenia w obszarze procesów produkcyjnych oraz usługowych w organizacjach z różnych gałęzi przemysłowych. W 2012 roku ukończył ponad dwuletni program szkoleniowy OpEx Six Sigma Master Black Belt zakończony dwustopniową certyfikacją.

mgr inż. Maciej Wiertel- Trener

Wieloletni Praktyk Lean i Kaizen, Niezależny Konsultant, trener. Doświadczenie zdobył pracując kilkanaście lat na stanowiskach managerskich w firmach z branży motoryzacyjnej. Zarządzał Działami Planowania i Kontrolowania Produkcji, Zarządzania Łańcuchem Dostaw oraz Logistyki Wewnętrznej. Współpracował jako dostawca z Toyota, Porsche, GM, Ford Motor Company, Nissan, Renault, Audi oraz Volkswagen. Kierował projektami wdrożenia produkcji nowych wyrobów oraz transferami linii produkcyjnych do Polski. Opracował i wdrożył kompletny system typu pull flow zarządzany kartami Kanban dla wyrobów gotowych oraz produkcją w toku i dostawcami. Od 12 lat zajmuje się szkoleniami i projektami wdrożeniowymi jako niezależny konsultant. Obszary specjalizacji to: optymalizacja przepływu materiału oraz przepływu informacji, praca standardowa, wdrożenia Lean w procesach administracyjnych. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu elementów systemów produkcyjnych w firmach produkcyjnych w Europie, Azji, USA i Afryce.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

Główne koncepcje Lean, 16 h
• Przepływy w procesach produkcyjnych i usługowych
• Straty jako podstawowa koncepcja Lean
• Dodawanie wartości
• Cykl PDCA


Hoshin Kanri, 16 h
• Definiowanie misji, wizji i strategii
• Roczny cykl Hoshin
• Realizacja strategii za pomocą raportów A3


Rozwiązywanie problemów metodą 8D, 8 h
• Definiowanie problemu i działania natychmiastowe
• Analiza problemu za pomocą 5xdlaczego
• Działania korekcyjne i prewencyjne (CAPA)


Metoda 5S. Organizacja miejsca pracy, 8 h
• Strefowanie
• Wdrożenie kroków 5S
• Utrzymanie wyników


Przywództwo Lean, 8 h
• Rola i cele przywództwa Lean
• GEMBA
• Praca standardowa Lidera
• System Spotkań


Toyota Kata, 8 h
• Kata doskonalenia
• Kata coachingu
• Skuteczna perspektywa zarządzania


Praca standaryzowana, 16 h
• Zasady wdrażania pracy standaryzowanej
• Zasady dokumentowania pracy standaryzowanej
• Zasady szkolenia (instruowania) pracowników z użyciem metodologii TWI


Projekt I, 8 h
• Przygotowanie projektu kończącego I semestr


Zarządzanie zmianą, 8 h
• Konfrontacja ze zmianą
• Postawy i zachowania w procesie zmiany
• Fazy zmiany
• Praca z oporem


Agile w zarządzaniu procesami i projektami, 8 h
• Manifest Agile
• Metodologia Scrum
• Metodologia Kanban


SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn, 8 h
• Kroki SMED i obserwacje procesu
• Czynności wewnętrzne
• Czynności zewnętrzne


Mapowanie strumienia wartości (VSM), 16 h
• Rodzina produktów i mapa stanu obecnego
• Mapa stanu przyszłego
• FIFO, Supermarket, Kanban i inne narzędzia doskonalenia przepływu


Mapowanie przepływu informacji, 8 h
• Mapy jednowymiarowe i wielowymiarowe
• Stan obecny vs. stan przyszły
• Prowadzenie warsztatu


Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów, 4 h
• Zasady systemu Kaizen
• System nagród
• Motywowanie pracowników do zgłaszania usprawnień


Facylitacja, 4 h
• Myślenie zbieżne i rozbieżne
• Problem, pytanie fokusowe i cel
• Zasady i założenia


Projekt II, 16 h
• Przygotowanie projektu kończącego II semestr

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 160 ( w tym seminarium/projekt).

Zajęcia prowadzone są za pomocą wykładu oraz ćwiczeń / gier umożliwiających doświadczenie narzędzi Lean. Ważnym elementem zajęć jest prezentacja przykładów przez prowadzących oraz wzajemna wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie projektu ilustrującego praktyczną umiejętność stosowania co najmniej jednego, wybranego narzędzia Lean.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

4000 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 550 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025