Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I PODATKOWA

OPIS I CELE KIERUNKU

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I PODATKOWA

Kierunek studiów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I PODATKOWA należy do podobszaru nauk ekonomicznych w ramach obszaru kształcenia nauki społeczne. Dobrze wpisuje się w ten obszar kształcenia albowiem wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów na kierunku RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I PODATKOWA odwołują się nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: ekonomii i nauk o zarządzaniu oraz finansów i podatków ale i dyscyplin pokrewnych, takich jak psychologia, socjologia, prawo, reprezentowanych przez odpowiednie kierunki studiów w ramach tego samego obszaru kształcenia. Niewątpliwie łączy je przedmiot badania – zbiorowość jednostek ludzkich oraz system relacji i powiązań, jaki w niej występuje w związku z dążeniem do osiągania określonych celów (np. ekonomicznych) w skali zbiorowości oraz indywidualnej.

Kluczowa dla całego obszaru kształcenia koncepcja człowieka i społecznego charakteru jego aktywności pozwala zauważyć, iż kształcenie w obszarze nauk społecznych wchodzi w zakres szeroko rozumianych studiów humanistycznych. Jednocześnie jednak należy dostrzec, że od absolwentów studiów z obszaru nauk społecznych, w tym absolwentów kierunku RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I PODATKOWA, oczekuje się pewnych szczególnych umiejętności i postaw. Są to kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, w szczególności w życiu gospodarczym.

Wiedza zdobywana na kierunku RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I PODATKOWA ma charakter wysoce aplikacyjny, obejmuje przede wszystkim dobre praktyki i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przedmiot badań dyscypliny nauki o finansach i o zarządzaniu, a więc powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych, oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, instytucji kulturalnych i innych). Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach wykonywanej pracy.

 

Celem programu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności kompleksowej obsługi ksiąg rachunkowych, zarządzania finansami oraz podatki zarówno w jednostkach sektora publicznego jak i w przedsiębiorstwach. Studia są skierowane do osób chcących fachowo wykonywać zadania pracowników działów finansowo – księgowych przedsiębiorstw, skarbników, księgowych oraz pracowników jednostek sektora publicznego.

 

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami studiów są osoby pracujące w działach finansowych przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów i jednostek budżetowych, agencji rządowych itp. chcących zwiększyć swoje kompetencje lub osoby zainteresowane podjęciem działalności zawodowej w tych sektorach.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas uczestnictwa w studiach podyplomowych, absolwent otrzymuje gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa oraz sektora publicznego:
- rachunkowości finansowej
- rachunkowości budżetowej
- rachunkowości zarządczej
- rachunkowości podatkowej
- zamówień publicznych
- sprawozdawczości finansowej
- sprawozdawczości budżetowej
- planowania, finansowania i prognozowania
- analizy finansowej
- prawnych aspektów prowadzenia ksiąg rachunkowych
- prawa bankowego
- audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
- dyscypliny finansów publicznych
- prawa gospodarczego
- ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego
- MSR/MSSF oraz badania sprawozdań finansowych
- pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć rozwojowych w sektorze prywatnym oraz sektorze finansów publicznych
- tworzenia planów rzeczowo – finansowych
- budżetowania i raportowania
- rozliczania funduszy i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- zarządzania zasobami rzeczowymi oraz kapitałem ludzkim w sektorze przedsiębiorstw i sektorze finansów publicznych
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w działach finansowych przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego oraz jeśli posiada odpowiednie doświadczenie, do podjęcia funkcji kierowniczych w tych sektorach.

 

 

 

 

OPIEKUN KIERUNKU I WYKŁADOWCA:

Mgr Małgorzata Domańska
Skarbnik Gminy Ozorków, jako praktyk prezentuje wiedzę i buduje kompetencje zawodowe poprzez prezentację problematyki finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz na studiach podyplomowych SAN. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w katedrze Finansów i Rachunkowości w zakresie rachunkowości, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, podatku VAT, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, rachunkowości budżetowej, audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej. Doktorantka Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji w zakresie finansów publicznych i rachunkowości finansowej. Treść przekazywanej wiedzy wiąże z aspektami praktycznymi, co wynika z charakteru zajmowanego stanowiska.

WYKŁADOWCY

Wykładowcy to osoby w dużym doświadczeniem akademickim i praktycznym w tematyce opisywanych studiów podyplomowych:
Dr Małgorzata Domańska
dr Małgorzata Olszewska
Dr Paweł Sydor
Mgr Małgorzata Wojtczak
Mgr Iwona Tontała
Mgr Jędrzej Dzikowski
Mgr Andrzej Stolarski
Mgr Ksawery Karliński

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

Treści kształcenia – przedmioty/GODZINY


Rachunkowość finansowa 40
Rachunkowość budżetowa 35
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 10
Akty prawne oraz prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych 10
Systemy informatyczne, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych 10
Planowanie, finansowanie i prognozowanie 20
Sprawozdawczość finansowa 15
Sprawozdawczość budżetowa 15
Rachunkowość zarządcza 10
Procedury zamówień publicznych 5
Podatek dochodowy od osób fizycznych 20
Podatek od towarów i usług 15
Ordynacja podatkowa 10
Podatek dochodowy od osób prawnych 20
Bank a przedsiębiorstwo oraz jednostka sektora publicznego 10
Rozliczanie funduszy Unii Europejskiej 5
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 10
Dyscyplina finansów publicznych 10
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF) 10
Prawo gospodarcze 10
Badanie sprawozdań finansowych 5 
Przygotowanie do egzaminu/Praca własna studenta (PWS) 11 
Egzamin końcowy 2

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • łączna liczba godzin: 306

 zjazdy sobotnio – niedzielne 
+ piątki od 17:00 (do ustalenia z grupą)

 

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3800 zł      

CENA ZA STUDIA- 2 RATY

2 x 2000 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 550 zł     

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025