Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIA PODYPLOMOWYCH - KADRY I PŁACE

OPIS I CELE KIERUNKU

Program studiów obejmuje wiadomości niezbędne do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Dlatego też naszym zamierzeniem jest przekazanie słuchaczom zarówno specjalistycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności z zakresu wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prawa pracy, dokumentacji kadrowej, rozliczeń i dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z tematyką z zakresu prawa podatkowego oraz przepisami kadrowo-płacowymi;
nabycie wiedzy dotyczącej problematyki rozliczania czasu pracy, a także naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
nabycie praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego dotyczącego rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń z tytułu różnych stosunków pracy oraz rozliczeń prowadzonych z ZUS.

Warto zrobić te studia m.in. ze względu na:
1. Zdobycie profesjonalnych i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia kadr i płac.
2. Możliwość otworzenia własnej firmy i świadczenia usług w zakresie kadr i płac.
3. Ciągły popyt na rynku na usługi w tym zakresie.

 

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami studiów są osoby planujące pracować w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy takich działów jak: Zarządzanie Kadrami i HR, którzy chcieliby poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę dotyczącą tego obszaru.
Absolwent jest przygotowany do pełnienia samodzielnych funkcji kadrowych, płacowych, kadrowo-płacowych.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

Dr Izabela Witczak - podyplomowe@san.edu.pl 
Moim przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych jest obszar finansów i rachunkowości. Charakter dorobku naukowego, którego wyrazem są publikacje, wystąpienia na konferencjach naukowych odpowiada efektom kształcenia prowadzonych zajęć dydaktycznych. Moim głównym obszarem badawczym jest problematyka znaczenia rachunkowości w kreowaniu wartości firmy.

Dr hab. Dominika Bąk-Grabowska
Dr Izabela Witczak
Dr Tomasz Kozłowski
Dr Natalia Bielińska
Dr Michał Poszwa
Mec. Agata Denisow
Mgr Ewa Świderska
Mgr Sylwia Gruszka
Mgr Bogusław Szymoniak
Mgr Piotr Szpera

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

• Podstawy zatrudnienia - 4 godz.
• Prawa i obowiązki stron stosunku pracy - 8 godz.
• Zmiana warunków pracy i płacy -8 godz.
• Ustanie stosunku pracy - 8 godz.
• Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika – 6 godz.
• Obowiązki pracodawcy i pracownika w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy - 6 godz.
• Prowadzenie dokumentacji pracowniczej - 6 godz.
• Funkcja personalna jako system – 6 godz.
• Materialne i pozamaterialne narzędzia motywowania pracowników - 8 godz.
• Zwolnienia grupowe - 4 godz.
• Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - 6 godz.
• Wynagrodzenie ze stosunku pracy (zasady jego ustalenia, czas pracy i jego ewidencja, praca w godzinach nadliczbowych) -14 godz.
• Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - 8 godz.
• Pozapłacowe świadczenia pracownicze (podróże służbowe, ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ZFŚS, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, pozostałe świadczenia pracownicze) -18 godz.
• Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy (urlop wypoczynkowy, inne dni wolne od pracy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy) -12 godz.
• Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom - 8 godz.
• Pracodawca jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy - 10 godz.
• Program kadrowo-płacowy /zajęcia na komputerze/ - 20 godz.
• Płatnik ZUS – zajęcia na komputerze - 20 godz.
.


Razem 180 godz.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180

Formy prowadzenia zajęć:

 • wykłady,
 • konwersatoria,
 • laboratoria z wykorzystaniem programów komputerowych.


Zarówno wykłady, jak i konwersatoria mają na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami.

Warunki ukończenia studiów:

 • udział w zajęciach,
 • egzaminy i zaliczenia z wybranych przedmiotów.
WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3000 zł      

CENA ZA STUDIA- 2 raty

2 x 1600 zł

CENA ZA STUDIA - 8 rat

8 x 425 zł     

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie,
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm x 4,5 cm) ,
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

  Dokumenty znajdą Państwo w zakładce:  DOKUMENTY
SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce:  DOKUMENTY

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE OPS

STUDIA PODYPLOMOWE

SZKOLENIA I KURSY

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

PSYCHOLOGIA 2023/2024

STUDIA MBA

POMOC SPOŁECZNA 2023/2024

BEZPIECZEŃSTWO 2023/2024

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2023/2024

PEDAGOGIKA 2023/2024

IT (FRONTEND) 2023/2024

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2023/2024