Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIA PODYPLOMOWYCH - KADRY I PŁACE

OPIS I CELE KIERUNKU

Program studiów obejmuje wiadomości niezbędne do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Dlatego też naszym zamierzeniem jest przekazanie słuchaczom zarówno specjalistycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności z zakresu wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prawa pracy, dokumentacji kadrowej, rozliczeń i dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z tematyką z zakresu prawa podatkowego oraz przepisami kadrowo-płacowymi;
nabycie wiedzy dotyczącej problematyki rozliczania czasu pracy, a także naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
nabycie praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego dotyczącego rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń z tytułu różnych stosunków pracy oraz rozliczeń prowadzonych z ZUS.

Warto zrobić te studia m.in. ze względu na:
1. Zdobycie profesjonalnych i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia kadr i płac.
2. Możliwość otworzenia własnej firmy i świadczenia usług w zakresie kadr i płac.
3. Ciągły popyt na rynku na usługi w tym zakresie.

 

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami studiów są osoby planujące pracować w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy takich działów jak: Zarządzanie Kadrami i HR, którzy chcieliby poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę dotyczącą tego obszaru.
Absolwent jest przygotowany do pełnienia samodzielnych funkcji kadrowych, płacowych, kadrowo-płacowych.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

Dr Izabela Witczak - podyplomowe@san.edu.pl 
Moim przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych jest obszar finansów i rachunkowości. Charakter dorobku naukowego, którego wyrazem są publikacje, wystąpienia na konferencjach naukowych odpowiada efektom kształcenia prowadzonych zajęć dydaktycznych. Moim głównym obszarem badawczym jest problematyka znaczenia rachunkowości w kreowaniu wartości firmy.

Dr hab. Dominika Bąk-Grabowska
Dr Izabela Witczak
Dr Tomasz Kozłowski
Dr Natalia Bielińska
Dr Michał Poszwa
Mec. Agata Denisow
Mgr Ewa Świderska
Mgr Sylwia Gruszka
Mgr Bogusław Szymoniak
Mgr Piotr Szpera

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

• Podstawy zatrudnienia - 4 godz.
• Prawa i obowiązki stron stosunku pracy - 8 godz.
• Zmiana warunków pracy i płacy -8 godz.
• Ustanie stosunku pracy - 8 godz.
• Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika – 6 godz.
• Obowiązki pracodawcy i pracownika w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy - 6 godz.
• Prowadzenie dokumentacji pracowniczej - 6 godz.
• Funkcja personalna jako system – 6 godz.
• Materialne i pozamaterialne narzędzia motywowania pracowników - 8 godz.
• Zwolnienia grupowe - 4 godz.
• Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - 6 godz.
• Wynagrodzenie ze stosunku pracy (zasady jego ustalenia, czas pracy i jego ewidencja, praca w godzinach nadliczbowych) -14 godz.
• Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - 8 godz.
• Pozapłacowe świadczenia pracownicze (podróże służbowe, ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ZFŚS, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, pozostałe świadczenia pracownicze) -18 godz.
• Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy (urlop wypoczynkowy, inne dni wolne od pracy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy) -12 godz.
• Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom - 8 godz.
• Pracodawca jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy - 10 godz.
• Program kadrowo-płacowy /zajęcia na komputerze/ - 20 godz.
• Płatnik ZUS – zajęcia na komputerze - 20 godz.
.


Razem 180 godz.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180

Formy prowadzenia zajęć:

 • wykłady,
 • konwersatoria,
 • laboratoria z wykorzystaniem programów komputerowych.


Zarówno wykłady, jak i konwersatoria mają na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami.

Warunki ukończenia studiów:

 • udział w zajęciach,
 • egzaminy i zaliczenia z wybranych przedmiotów.
WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3000 zł      

CENA ZA STUDIA- 2 raty

2 x 1600 zł

CENA ZA STUDIA - 8 rat

8 x 425 zł     

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025