Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH -  CYBERBEZPIECZEŃSTWO

OPIS I CELE KIERUNKU

Cyberprzestępstwo nie jest zwykłym przestępstwem, do którego wykrycia i ścigania wystarczają tradycyjne metody pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Cyberprzestępczość jest interdyscyplinarna i takie też musi być jej zwalczanie.
Student zapozna się z narzędziami informatycznymi stosowanymi do zwalczania cyberprzestępczości i praktycznym ich wykorzystaniem, stanem prawnym polskim i międzynarodowym w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, współczesnymi trendami cyberprzestępczości i metodami stosowanymi przez przestępców w świecie cyfrowym, elementami informatyki śledczej, socjotechniką cyberprzestępczości oraz rolą Policji i innych podmiotów w krajowym systemie bezpieczeństwa cyfrowego. Pozna także zasady współpracy
i koordynacji działań w zakresie cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem publicznym a podmiotami z sektora prywatnego oraz zasady prowadzenia działań o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym w odniesieniu do zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Celem studiów jest w szczególności uzyskanie wiedzy i umiejętności przygotowujących do realizacji zadań dotyczących zwalczania cyberprzestępczości w zakresie: analizy sprawy (stanu faktycznego), oceny zachowania sprawcy i możliwości jego identyfikacji, ujawnienia i zabezpieczenia śladów i dowodów cyberprzestępstwa oraz prowadzenia rozpoznania internetowego, a także prowadzenia, nadzorowania i koordynacji działań pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz cyberbezpieczeństwa i obrony przed cyberatakami.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Specjalność ukierunkowana jest na kształcenie specjalistów realizujących zadania z zakresu zwalczania cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa.

Adresowana jest do osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji, osób zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym, pracowników działów informatycznych przedsiębiorstw i instytucji, osób chcących podjąć służbę
w formacjach zwalczających cyberprzestępczość -
w szczególności wchodzącym w skład Policji Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości i Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych informatyką, prawem, prewencją kryminalną oraz szeroko pojętym bezpieczeństwem. Kierunek atrakcyjny dla absolwentów studiów wyższych chcących związać swoją przyszłość z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, obronność i bezpieczeństwo państwa, a także z instytucjami sektora finansowego, energetycznego, transportowego, telekomunikacyjnego i opieki zdrowotnej.
Cyberbezpieczeństwo to atrakcyjny kierunek kształcenia, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania służby (pracy) w:
-- Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości (kierunek studiów dedykowany dla tego podmiotu)
- Policji
- Centralnym Biurze Śledczym Policji
- podmiotach bezpieczeństwa wewnętrznego (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i innych) - każda z tych formacji posiada komórki zajmujące się zwalczaniem cyberprzestępczości lub cyberbezpieczeństwem
- Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni
- sektorze bezpieczeństwa cyfrowego (sektor finansowy, firmy branży IT)
- sektorze usług teleinformatycznych i telekomunikacyjnych
- instytucjach europejskich i międzynarodowych
- sądach, prokuraturach i kancelariach prawnych
- firmach detektywistycznych i wywiadowniach gospodarczych
- urzędach państwowych i jednostkach samorządu terytorialnego`
- firmach analitycznych (analiza ruchu intenetowego i zagrożeń w cyberświecie)
- firmach zbrojeniowych, energetycznych i medialnych (ochrona przed kradzieżą danych i cyfrową ingerencją)
- służbie zdrowia (ochrona danych wrażliwych)
- instytucjach prowadzących badania naukowe nad cyberprzestępczością i cyberbezpieczeństwem

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

DR MICHAŁ PODGÓRSKI (podyplomowe@san.edu.pl)

- doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

- absolwent WSPol w Szczytnie i Akademii Sztuki Wojennejw Warszawie

- uczestnik szkoleń kierunkowych w Europejskiej Akademii Policyjnej

- wykładowca na UW – zajęcia z prawa policyjnego dla studentów prawa

Nasi wykładowcy to praktycy, mające duże doświadczenie nabyte w instytucjach działających w obszarze cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości. Osoby te pełnią/pełniły służbę w jednostkach szczebla wojewódzkiego i centralnego (Komendy Wojewódzkie Policji i Komenda Główna Policji), z praktyką w policyjnych instytucjach międzynarodowych (EUROPOL, INTERPOL, FRONTEX), absolwenci szkoleń krajowych i zagranicznych (Europejska Akademia Policyjna CEPOL, FBI National Academy), uczestnicy konferencji i szkoleń międzynarodowych.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW
 • Prawno-karne aspekty cyberprzestępczości
 • Trendy cyberprzestępczości
 • Zwalczanie cyberprzestępczości w Polsce i na świecie (filary cyberbepieczeństwa)
 • Monitorowanie zagrożeń w internecie
 • Socjotechnika cyberprzestępczości
 • Informatyka śledcza
 • Narzędzia wspomagające zwalczanie cyberprzestępczości
 • Praktyka zwalczania cyberprzestępczości
 • Bezpieczeństwo komputerowe
 • Rola Policji w systemie bezpieczeństwa cyfrowego
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180

FORMA ZAKOŃCZENIA - EGZAMIN 

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie -należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (tel. +48 666 347 889, 42 664 66 99)

Wymagane dokumenty on-line:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • skan podpisanego kwestionariusza z https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • skan 1-go egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (tel. +48 666 347 889)

Wymagane dokumenty:

 • ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • kwestionariusz z e-rekrutacji - https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 
 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA JEDNORAZOWA

4500 zł  

CENA ZA STUDIA- 2 RATY

2 x 2350 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA RATALNA- 8 RAT

8 x 625 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025