Dowiedz sie więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O studiach

       

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - ZSC - ZARZĄDZANIE SMART CITY

OPIS I CELE KIERUNKU

ZSC - ZARZĄDZANIE SMART CITY

Smart city, to koncepcja funkcjonowania miasta, tłumaczona jako “inteligentne miasto”, “miasto przyszłości” czy też “miasto sprytne”. Jest to pewnego rodzaju ekosystemem, w którym to rozwiązania technologiczne pomagają w dialogu z mieszkańcami, optymalizują infrastrukturę miejską i budują wysoką jakość życia obywateli.
Smart city to taki sposób zarządzania miastem, który zapewnia korzystne warunki do inwestowania, powszechny dostęp do informacji, sprawną komunikację, bezpieczeństwo mieszkańców, dbałość o stan środowiska oraz aktywny udział mieszkańców w ulepszaniu miasta.

ADRESACI STUDIÓW

Oferta studiów skierowana jest do pracowników administracji publicznej, kadry menedżerskiej oraz osób zainteresowanych pracą w sektorze publicznym. Oferta studiów z uwagi na kompleksowe podejście do zagadnienia może być również interesująca  dla osób działających w sektorze pozarządowym, a także pracowników instytucji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym oraz działalnością badawczo-rozwojową. Ponadto, studia te zostały także zaprojektowane i dostosowane do podmiotów zajmujących się marketingiem, promocją miast oraz konsultingiem i doradztwem. 


OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Karolina Marchlewska-Patyk (podyplomowe@san.edu.pl)

 

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

 

Blok I (160 godzin):

Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta (20 godzin):
• Współczesne koncepcje zrównoważonego rozwoju miast;
• Smart city w teorii i praktyce;
• Przykłady wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w inteligentnych miastach;
• Miasta przyszłości - kierunki rozwoju;


Inteligentna cyfryzacja i automatyzacja (20 godzin);
• Technologie smart city jako narzędzie rozwoju miast
• Transfer informacji w duchu smart city
• Zarządzanie infrastrukturą smart city (sieci teleinformatyczne, energetyczne, teletechniczne, obiekty/budynki).


Inteligentne zarządzanie -smart governance (20 godzin):
• Zarządzanie zintegrowane;
• Colaborative leadership;
• Zarządzanie partycypacyjne w mieście;
• Zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi.


Inteligentna gospodarka -smart economy (30 godzin):
• Wspieranie przedsiębiorczości w mieście;
• Elastyczność rynku pracy;
• Znaczenie innowacji technologicznych w rozwoju miasta;
• Zarządzanie wiedzą w mieście;
• Budowanie konkurencyjności miasta.


Inteligentna mobilność -smart mobility (20 godzin):
• Zintegrowany transport i systemy logistyczne;
• Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne ICT;
• Nowoczesne rozwiązania mobilne.


Inteligentne środowisko (smart environment) (20 godzin):
• Koncepcja Green city;
• Planowanie przestrzenne;
• Zrównoważone budownictwo;
• Recykling odpadów;
• Inteligentna energia, w tym źródła odnawialne i efektywność energetyczna;
• Efektywność wodna.


Inteligentna populacja - smart people (15 godzin):
• Nowoczesne formy kształcenia i rozwoju społecznego;
• Systemy zarządzania talentami (przyciąganie utalentowanych ludzi);
• Zarządzanie różnorodnością etniczną;
• Przykłady pobudzenia mieszkańców do aktywnego i przemyślanego działania.


Inteligentne życie -smart living (15 godzin):
• Rozwój edukacji w mieście;
• Upowszechnianie kultury;
• Ochrona zdrowia mieszkańców;
• Bezpieczne smart city;
• Rozwój infrastruktury życia (smart home, smart transport, smart workplace).

Blok II (40 godzin):

• Część warsztatowa - Przygotowanie wybranego obszaru do “smarytyzacji” miasta

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 1 raz w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 200h (160h zajęć realizowanych w formie wykładów i 40h w formie warsztatów. Proces dydaktyczny jest częściowo wspierany kształceniem na odległość w formie e-learningu na platformie PAO.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu końcowego.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

 Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

4000 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 X 550 zł