Dostępne miasta: Łódź

SZANOWNI PAŃSTWO,

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE- ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRZYPADKU WZROSTU ZACHOROWAŃ NA COVID-19 ZA ZGODĄ MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BĘDZIE INSTNIAŁA MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ ON-LINE
LUB W SYSTEMIE HYBRYDOWYM

 

O SZKOLENIU SPECJALIZACYJNYM

OPIS I CELE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE - ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
TYLKO SZKOLENIE (NIE STUDIA) NADAJE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ POMOCY SPOŁECZNEJ

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji pomocy społecznej jest szkoleniem kwalifikacyjnym.
Na podstawie art 122 ust. 1, 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami - O pomocy społecznej, Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej ( DPS.VI.51211.1.1.016.MJ.) na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej, co dało jej miejsce na liście jedynie kilkunastu podmiotów na terenie Polski uprawnionych do prowadzenia tego typu specjalizacji.
Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej - osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać specjalizację z zakresu Organizacji pomocy społecznej.

Treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku w sprawie specjalizacji z zakresu Organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 28 września 2012 r., poz. 1081).

Celem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej jest:
- zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami oraz liderów i pracowników innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej,
- nabycie, usystematyzowanie, zaktualizowanie, pogłębienie wiedzy oraz umiejętności uzyskanych w trakcie wykonywania pracy zawodowej , co posiada istotne znaczenie dla prawidłowej organizacji pomocy społecznej i jej funkcjonowania,
- nabycie nowych doświadczeń w rozwijaniu umiejętności kierowniczych;
- poznanie specyfiki pracy w placówkach pomocy społecznej oraz uwarunkowań i ról, w które wcielają się pracownicy (np. doradcy, rozjemcy, animatorzy środowiska, koordynatorzy) i wynikającej z tego potrzeby posiadania i rozwijania odpowiednich umiejętności społecznych osób, które zamierzają dopiero podjąć pracę zawodową w instytucjach pomocy społecznej.

 

ADRESACI SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

Oferta kierowana jest przede wszystkim do:

 - osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym do osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami,
- przedstawicieli i pracowników organizacji społecznych, pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych i osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej – zainteresowanych zaktualizowaniem, usystematyzowaniem oraz pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pomocy społecznej i polityki społecznej,
- osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej, specyfiki pracy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego z wynikiem pozytywnym nadaje specjalizację z zakresu Organizacji pomocy społecznej.

OPIEKUN MERYTORYCZNY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO I PROWADZĄCY

Dr Bożena Zając Profesor SAN (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Prodziekan kierunku Pedagogika. 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”.
Certyfikowany trener i nauczyciel w zakresie wdrażania metody projektów , certyfikowany Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego.
Wieloletni czynny doradca zawodowy.
Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli ,ekspert i koordynator programowy szeregu projektów m. innymi : „Profesjonalny nauczyciel kształcenia zawodowego”, „ Profesjonalne praktyki pedagogiczne drogą do sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego” , koordynator poradnictwa zawodowego i ekspert ds. metody projektów.
Ukończyła Studium Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz studia podyplomowe w zakresie Orientacji i Poradnictwa Zawodowego.
Dziekan Wydziału Pedagogicznego w WSEH w Skierniewicach, trener Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, trener i konsultant w Fundacji Rozwoju Zasobów Ludzkich Praemium w Łodzi a także doradca metodyczny, nauczyciel i konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Praktycznego. 
Organizatorka procesu kształcenia studentów wyższych uczelni i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie dydaktyki , zawodoznawstwa i metodyki doradztwa szkolnego i zawodowego, organizatorka różnych form kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Kilkakrotnie prowadziła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i szkolnego, posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć na kierunku Praca socjalna.
W latach 2000 - 2005 adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący zajęcia edukacyjne dla studentów w zakresie doradztwa zawodowego, seminarium magisterskie itp.
Uczestniczyła w wielu wizytach studyjnych na arenie międzynarodowej w ramach programów projektowych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szkocji i Włoszech jako moderator spotkań i debat w ramach współpracy ponadnarodowej.

mgr Krzysztof Bejmert

Posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Z pomocą społeczną związany od 2004 roku. Pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi Filia ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych zajmował się wydawaniem i zatwierdzaniem decyzji ustalających lub zmieniających prawo do świadczeń rodzinnych oraz odpisywaniem ww. decyzji z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi. Następnie będąc Kierownikiem Oddziału Świadczeń Alimentacyjnych odpowiedzialny był za nadzór nad prawidłową realizacją przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Współpracował z różnymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.

Od 1 maja 2008 roku związany z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społeczne w Sieradzu. Początkowo za stanowisku zastępcy dyrektora. Od 1 września 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu odpowiadając za prawidłowe funkcjonowanie placówki oraz realizację powierzonych zadań.
Od czerwca 2014 roku członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sieradzu, a od 2016 roku Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sieradzu.

mgr Przemysław Weszczak

Magister kierunku pedagogiki w zakresie pracy socjalnej oraz socjologii w zakresie socjologia stosowana. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Wykładowca Społecznej Akademii Nauk – Szkolenie Specjalizacyjne – Organizacja Pomocy Społecznej. Od 2005 r. pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu a od 2018 r. – Kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu. Od 2019 r. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sieradzu. 

PROGRAM I REALIZACJA SZKOLENIA

PROGRAM - WYKAZ BLOKÓW TEMATYCZNYCH
 1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym,
  europejskim i lokalnym.
 2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej:
  a) kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów 
  b) zarządzanie zasobami ludzkimi 
  c) zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej 
  d) kierowanie i zarządzanie superwizyjne 
  e) zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego 
  f) systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej 
  g) kontrola zarządcza 
 3. Elementy etyki.
 4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa. 
 5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej. 
 6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. 
 7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. 
 8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR).
 9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej.
 10. Stres i wypalenie zawodowe.
 11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej. 
 12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.

  Łączna liczba godzin 265
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin: 265

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym jest posiadanie wykształcenia co najmniej średniego.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego (100 zł),
 • skan dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (minimum średnie) lub skan dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia),
 • skan wypełnionego podania o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne,
 • skan wypełnionej i podpisanej umowy finansowej (składając dokumenty na miejscu konieczne będzie dostarczenie w dwóch egzemplarzy umowy) 
 • skan podpisanego regulaminu uczestnictwa i ukończenia szkolenia specjalizacyjnego.
SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego (100 zł),
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (minimum średnie) lub dyplom ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia),
 • wypełnione podanie o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne,
 • podpisana umowa finansowa (w dwóch egzemplarzach) z wybraną formą płatności,
 • podpisany regulamin uczestnictwa i ukończenia szkolenia specjalizacyjnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na szkolenie - kopia dowodu osobistego przekreślona po skosie z dopiskiem "Przeznaczone tylko i wyłącznie do rekrutacji na Szkolenie Specjalizacyjne - Organizacja Pomocy Społecznej" (zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r.w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej).

OPŁATY ZA SZKOLENIE

WPISOWE

100 zł

 

Dokonywanie opłaty wpisowego:

Opłatę za wpis w wysokości 100,00 zł należy uiścić na poniższy numer konta bankowego:
Społeczna Akademia Nauk
Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
66 1020 3352 0000 1102 0225 4001 (PKO BP SA I Oddział w Łodzi)
TYTUŁ: opłata za wpis, imię i nazwisko, SZKOLENIE- ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 2020/2021

CENA ZA SZKOLENIE- OPŁATA JEDNORAZOWA

3600 zł

CENA ZA SZKOLENIE - 2 RATY

2 x 1900zł = 3800 zł

CENA ZA SZKOLENIE- 10 RAT

10 x 400 zł = 4000 zł

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

1 KROK
 1. Wypełnij i podpisz PODANIE O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE 
2 KROK

2. Wypełnij i podpisz UMOWĘ NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE- ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ (przygotuj 2 egzemplarze)

3 KROK

3. Przygotuj skan lub zdjęcie DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW oraz SUPLEMENT DO DYPLOMU

 

4 KROK

Zapoznaj się z REGULAMINEM UCZESTNITWA W SZKOLENIU SPECJALIZAYCJNYM i podpisz go

5 kKROK

Wypełnione i podpisane dokumenty wyślij wraz ze skanem lub zdjęciem dyplomu i suplementu wpisując w mailu swój numer telefonu na adres: podyplomowe@san.edu.pl 

 

Jeśli masz pytania - skontaktuj się z nami!

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

DOFINANSOWANIE KFS NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA

PSYCHOLOGIA 2024/2025

STUDIA MBA

ZARZĄDZANIE 2024/2025

POMOC SPOŁECZNA 2024/2025

BEZPIECZEŃSTWO 2024/2025

GRAFIKA, VIDEO, PR, SOCIAL MEDIA, DZIENNIKARSTWO 2023/2024

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2024/2025

IT (FRONTEND) 2024/2025

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2024/2025