Dostępne miasta: Łódź

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - TERAPIA UZALEŻNIEŃ

OPIS I CELE KIERUNKU

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień.

W czasie zajęć słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności do prowadzenia psychoterapii uzależnień.
Podstawowym zadaniem tych studiów jest wszechstronne przygotowanie do profesjonalnego uprawiania psychoterapii uzależnień.

W toku nauczania słuchacze uzyskują specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do samodzielnej pracy w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na umiejętności praktyczne: pracę z klientem, nawiązywanie relacji, podtrzymywanie relacji terapeutycznej i współpracę ze specjalistami z dziedziny zdrowia psychicznego.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą terapeutyczną z osobami uzależnionymi zarówno od substancji psychoaktywnych jak również od czynności (uzależnienia behawioralne).

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii uzależnień.  

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr Łukasz Prysiński (podyplomowe@san.edu.pl

- absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, psycholog w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed oraz w Centrum Medycyny, Medycyny Estetycznej, Kosmetologii i Fitness Medkos.
Specjalizuje się w psychologii klinicznej, zdrowia oraz sportu jako psycholog, publicysta i mówca. Zainteresowania zawodowe obejmują tematykę zaburzeń nerwicowych: psychosomatycznych, lękowych, radzenia sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach życiowych. Jest także psychologiem motywacyjnym i zajmuje się wsparciem sportowców.

dr Sławomir Wolniak

- lekarz psychiatra, doktor nauk medycznych, dyrektor i ordynator Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed. Od kilkunastu lat wspólnie z żoną, Joanną Wysogląd-Wolniak, prowadzi praktykę lekarską w dziedzinie psychiatrii i terapii uzależnień. Autor licznych publikacji popularno-naukowych, społecznik, organizator bezpłatnych konsultacji dla osób zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym i zaburzeniami psychicznymi, animator ruchu AA. Główny organizator i sponsor Ogólnopolskich Konferencji Naukowych z zakresu psychiatrii, psychologii i psychoterapii w Bełchatowie i w klinice Wolmed. Od wielu lat pracuje także jako biegły sądowy w zakresie uzależnień i psychiatrii. Stale poszerza swoją wiedzę i doświadczenie. Ukończył studia MBA dla kadr medycznych.

mgr Dariusz Nowak

– doświadczony pedagog, wieloletni kurator sądowy, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi. Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe między innymi z zakresu: pedagogiki specjalnej i opiekuńczej, coachingu. Absolwent studiów dla Liderów Oświaty Collegium Civitas w Warszawie, pedagog specjalny, coach, trener, mediator, terapeuta krótkoterminowy, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i aktualnie dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi oraz wykładowca uczelni z zakresu mediacji, komunikacji, zagadnień z obszaru pedagogiki w szczególności pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej. Autor innowacyjnego projektu mediacji szkolnych realizowanego pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Starosty Zgierskiego oraz bardzo wielu szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych z zakresu terapii uzależnień, pracy z dzieckiem ze SPE czy metod behawioralnych w pracy z dzieckiem. Ponadto autor szkoleń z tematyki diagnozy pedagogicznej, oceniania kształtującego, mediacji rówieśniczej, stylów komunikacji, metod coachingowych wspierających pracę współczesnego nauczyciela z dzieckiem ze SPE i w zakresie terapii. Uczestnik i prelegent licznych konferencji naukowych, projektów unijnych, w tym w obszarze wspomagania pracy szkoły oraz kształcenia kompetencji kluczowych wśród dyrektorów szkół i nauczycieli szkół polskich. Specjalizuje się w tematyce z zakresu resocjalizacji w szczególności profilaktyki uzależnień oraz w tematyce z zakresu pedagogiki specjalnej, a w szczególności pracy z dziećmi ze SPE. Od ponad 19 lat jako kurator społeczny w zespole rodzinnym pracuje z dziećmi wykluczonymi społecznie bardzo często mającymi też różne problemy edukacyjne.

mgr Arkadiusz Stawiarski

– psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, absolwent Wydziału Psychologii Pedagogiki  kierunek  Psychologia ze specjalnościa psychologia kliniczna oraz zdrowia i choroby Uniwersytetu  Śląskiego oraz Studium Terapii Uzależnień Fundacji VIS Salutis w Łodzi akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Absolwent 4-letnich studiów doktoranckich Akademii Ignatianum   na kierunku psychologia w Krakowie. Wieloletni wykładowca Społecznej Akademii Nauk w Łodzi z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii oraz psychologii społecznej. Ukończył szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów inerpesonalnych, technik negocjacyjnych, antystresowych, negocjacji w sytuacjach trudnych oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

dr Sławomir Szymański

– wieloletni funkcjonariusz pionu kryminalnego Policji, specjalista ds. prasowo-informacyjnych (oficer prasowy) Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, ekspert Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, trener w zakresie promocji Praw Człowieka oraz przeciwdziałaniu przestępstwom z nienawiści, koordynator programu Profilaktyka a Ty, profilaktyk, nauczyciel, autor publikacji w zakresie etyki policyjnej, profilaktyki i prewencji kryminalnej. Absolwent cywilnych kierunków pedagogika, ekonomia i filologia polska oraz szkolenia oficerskiego absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Doświadczony oficer Policji (po 30 latach służby w pionie kryminalnym oraz prewencji, z kompetencjami zdobytymi w obszarze policyjnej profilaktyki /ekspert w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi/ oraz komunikacji społecznej /wieloletni oficer prasowy/). Długoletni nauczyciel i wykładowca akademicki; trener w zakresie przeciwdziałania antydyskryminacji i zapobiegania przestępstwom z nienawiści. Autor wielu programów i kampanii profilaktycznych, w tym wyróżnionych na szczeblu ogólnopolskim i europejskim (współautor wpisanego w 2019 roku do banku dobrych praktyk w ramach konkursu EUCPN programu „Masz jedno życie – nie zmarnuj szansy!”) oraz publikacji dotyczących min: etyki policyjnej służby, uspołecznienia działań Policji, kryminologii i profilaktyki społecznej, literatury polskiej i komunikacji interpersonalnej. Członek i sekretarz komitetów organizacyjnych licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Zainteresowania badawcze: kryminologia i wiktymologia, suicydologia, kryminalistyka, resocjalizacja, profilaktyka społeczna, pedagogika ogólna i społeczna, prawo karne, prawa człowieka, komunikacja społeczna i interpersonalna

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

1. Charakterystyka alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych i ich wpływu na organizm. Medyczne aspekty uzależnień
2. Diagnoza uzależnień i współuzależnienia, koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnień
3. Psychopatologia- klasyfikacja i metody leczenia
4. Neurobiologiczne, psychologiczne i społeczne koncepcje i modele uzależnień
5. Wybrane elementy teorii osobowości
6. Wybrane koncepcje teoretyczne psychoterapii, techniki w psychoterapii
7. Indywidualna terapia uzależnień – znaczenie relacji terapeutycznej, rola terapeuty na rożnych etapach budowania relacji, kończenie relacji terapeutycznej, praca nad nawrotami, poradnictwo i interwencja)
8. Problemy i psychoterapia osób współuzależnionych, problematyka przemocy w rodzinie. Specyfika problemów i psychoterapii DDA
9. Grupowa terapia uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
10. Podstawy pracy psychoterapeutycznej z rodziną i para z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnej lub uzależnienia behawioralnego
11. Praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi behawioralnie
12. Etyka w pracy terapeuty

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt).

Studia kończą się zaliczeniem w postaci pisemnego opracowania studiów przypadku.
W trakcie studiów istnieje możliwość odbycia stażu klinicznego.

 

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów tytułu magistra uzyskanego po studiach na kierunkach: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia lub tytułu zawodowego lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub zaświadczenie o byciu w trakcie IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich lub w trakcie I lub II roku uzupełniających studiów magisterskich na ww. kierunkach.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DLA SŁUCHACZA/DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DLA SŁUCHACZA/DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

5000 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2700 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 X 750 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

DNI OTWARTE

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

MAJ MIESIĄCEM DZIAŁU PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ

AKCJA WOOOW DO 31.05..2022

MAJOWA PROMOCJA DO 31.05.2022 NA SZKOLENIA ON-LINE

PSYCHOLOGIA 2022/2023

ZARZĄDZANIE 2022/2023

POMOC SPOŁECZNA 2022/2023

BEZPIECZEŃSTWO 2022/2023

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2022/2023

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2022/2023

PEDAGOGIKA 2022/2023

IT (FRONTEND) 2022/2023

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2022/2023