Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - TERAPIA UZALEŻNIEŃ

OPIS I CELE KIERUNKU

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień.

W czasie zajęć słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności do prowadzenia psychoterapii uzależnień.
Podstawowym zadaniem tych studiów jest wszechstronne przygotowanie do profesjonalnego uprawiania psychoterapii uzależnień.

W toku nauczania słuchacze uzyskują specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do samodzielnej pracy w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na umiejętności praktyczne: pracę z klientem, nawiązywanie relacji, podtrzymywanie relacji terapeutycznej i współpracę ze specjalistami z dziedziny zdrowia psychicznego.

Po ukończeniu tych studiów otrzymujecie Państwo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku TERAPIA UZALEŹNIEŃ.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą terapeutyczną z osobami uzależnionymi zarówno od substancji psychoaktywnych jak również od czynności (uzależnienia behawioralne).

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii uzależnień.  

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr Łukasz Prysiński (podyplomowe@san.edu.pl

- absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, psycholog w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed oraz w Centrum Medycyny, Medycyny Estetycznej, Kosmetologii i Fitness Medkos.
Specjalizuje się w psychologii klinicznej, zdrowia oraz sportu jako psycholog, publicysta i mówca. Zainteresowania zawodowe obejmują tematykę zaburzeń nerwicowych: psychosomatycznych, lękowych, radzenia sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach życiowych. Jest także psychologiem motywacyjnym i zajmuje się wsparciem sportowców.

dr Sławomir Wolniak

- lekarz psychiatra, doktor nauk medycznych, dyrektor i ordynator Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed. Od kilkunastu lat wspólnie z żoną, Joanną Wysogląd-Wolniak, prowadzi praktykę lekarską w dziedzinie psychiatrii i terapii uzależnień. Autor licznych publikacji popularno-naukowych, społecznik, organizator bezpłatnych konsultacji dla osób zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym i zaburzeniami psychicznymi, animator ruchu AA. Główny organizator i sponsor Ogólnopolskich Konferencji Naukowych z zakresu psychiatrii, psychologii i psychoterapii w Bełchatowie i w klinice Wolmed. Od wielu lat pracuje także jako biegły sądowy w zakresie uzależnień i psychiatrii. Stale poszerza swoją wiedzę i doświadczenie. Ukończył studia MBA dla kadr medycznych.

mgr Dariusz Nowak

– doświadczony pedagog, wieloletni kurator sądowy, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi. Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe między innymi z zakresu: pedagogiki specjalnej i opiekuńczej, coachingu. Absolwent studiów dla Liderów Oświaty Collegium Civitas w Warszawie, pedagog specjalny, coach, trener, mediator, terapeuta krótkoterminowy, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i aktualnie dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi oraz wykładowca uczelni z zakresu mediacji, komunikacji, zagadnień z obszaru pedagogiki w szczególności pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej. Autor innowacyjnego projektu mediacji szkolnych realizowanego pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Starosty Zgierskiego oraz bardzo wielu szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych z zakresu terapii uzależnień, pracy z dzieckiem ze SPE czy metod behawioralnych w pracy z dzieckiem. Ponadto autor szkoleń z tematyki diagnozy pedagogicznej, oceniania kształtującego, mediacji rówieśniczej, stylów komunikacji, metod coachingowych wspierających pracę współczesnego nauczyciela z dzieckiem ze SPE i w zakresie terapii. Uczestnik i prelegent licznych konferencji naukowych, projektów unijnych, w tym w obszarze wspomagania pracy szkoły oraz kształcenia kompetencji kluczowych wśród dyrektorów szkół i nauczycieli szkół polskich. Specjalizuje się w tematyce z zakresu resocjalizacji w szczególności profilaktyki uzależnień oraz w tematyce z zakresu pedagogiki specjalnej, a w szczególności pracy z dziećmi ze SPE. Od ponad 19 lat jako kurator społeczny w zespole rodzinnym pracuje z dziećmi wykluczonymi społecznie bardzo często mającymi też różne problemy edukacyjne.

mgr Arkadiusz Stawiarski

– psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, absolwent Wydziału Psychologii Pedagogiki  kierunek  Psychologia ze specjalnościa psychologia kliniczna oraz zdrowia i choroby Uniwersytetu  Śląskiego oraz Studium Terapii Uzależnień Fundacji VIS Salutis w Łodzi akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Absolwent 4-letnich studiów doktoranckich Akademii Ignatianum   na kierunku psychologia w Krakowie. Wieloletni wykładowca Społecznej Akademii Nauk w Łodzi z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii oraz psychologii społecznej. Ukończył szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów inerpesonalnych, technik negocjacyjnych, antystresowych, negocjacji w sytuacjach trudnych oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

dr Sławomir Szymański

– wieloletni funkcjonariusz pionu kryminalnego Policji, specjalista ds. prasowo-informacyjnych (oficer prasowy) Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, ekspert Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, trener w zakresie promocji Praw Człowieka oraz przeciwdziałaniu przestępstwom z nienawiści, koordynator programu Profilaktyka a Ty, profilaktyk, nauczyciel, autor publikacji w zakresie etyki policyjnej, profilaktyki i prewencji kryminalnej. Absolwent cywilnych kierunków pedagogika, ekonomia i filologia polska oraz szkolenia oficerskiego absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Doświadczony oficer Policji (po 30 latach służby w pionie kryminalnym oraz prewencji, z kompetencjami zdobytymi w obszarze policyjnej profilaktyki /ekspert w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi/ oraz komunikacji społecznej /wieloletni oficer prasowy/). Długoletni nauczyciel i wykładowca akademicki; trener w zakresie przeciwdziałania antydyskryminacji i zapobiegania przestępstwom z nienawiści. Autor wielu programów i kampanii profilaktycznych, w tym wyróżnionych na szczeblu ogólnopolskim i europejskim (współautor wpisanego w 2019 roku do banku dobrych praktyk w ramach konkursu EUCPN programu „Masz jedno życie – nie zmarnuj szansy!”) oraz publikacji dotyczących min: etyki policyjnej służby, uspołecznienia działań Policji, kryminologii i profilaktyki społecznej, literatury polskiej i komunikacji interpersonalnej. Członek i sekretarz komitetów organizacyjnych licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Zainteresowania badawcze: kryminologia i wiktymologia, suicydologia, kryminalistyka, resocjalizacja, profilaktyka społeczna, pedagogika ogólna i społeczna, prawo karne, prawa człowieka, komunikacja społeczna i interpersonalna

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW

1. Charakterystyka alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych i ich wpływu na organizm. Medyczne aspekty uzależnień
2. Diagnoza uzależnień i współuzależnienia, koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnień
3. Psychopatologia- klasyfikacja i metody leczenia
4. Neurobiologiczne, psychologiczne i społeczne koncepcje i modele uzależnień
5. Wybrane elementy teorii osobowości
6. Wybrane koncepcje teoretyczne psychoterapii, techniki w psychoterapii
7. Indywidualna terapia uzależnień – znaczenie relacji terapeutycznej, rola terapeuty na rożnych etapach budowania relacji, kończenie relacji terapeutycznej, praca nad nawrotami, poradnictwo i interwencja)
8. Problemy i psychoterapia osób współuzależnionych, problematyka przemocy w rodzinie. Specyfika problemów i psychoterapii DDA
9. Grupowa terapia uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
10. Podstawy pracy psychoterapeutycznej z rodziną i para z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnej lub uzależnienia behawioralnego
11. Praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi behawioralnie
12. Etyka w pracy terapeuty

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt).

Studia kończą się zaliczeniem w postaci pisemnego opracowania studium przypadku.
W trakcie studiów istnieje możliwość odbycia stażu klinicznego.

 

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów tytułu magistra uzyskanego po studiach na kierunkach: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia lub tytułu zawodowego lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub zaświadczenie o byciu w trakcie IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich lub w trakcie I lub II roku uzupełniających studiów magisterskich na ww. kierunkach.

MOŻNA MIEĆ UKOŃCZONY INNY KIERUNEK STUDIÓW MAGISTERSKICH NIŻ WYMIENIONE.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

5000 zł

UWAGA - PROMOCJA DO 30 WRZEŚNIA 2022 DLA OSÓB, KTÓRE JESZCZE NIE DONAŁY ZGŁOSZENIA/ZAPISU NA TEN KIERUNEK - PRZY PŁATNOŚCI JEDNORAZOWEJ 4400 ZŁ 

NAPISZ DO NAS NA ADRES PODYPLOMOWE@SAN.EDU.PL I POPROŚ O ZNIŻKĘ "WRZEŚNIÓWKA". PAMIĘTAJ, ŻE SKORZYSTANIE Z PROMCJI WIĄŻE SIĘ Z DOKOANIEM PŁATNOŚCI JEDNORAZOWEJ/1 RATY. ZNIŻKA ZOSTAJE PRZYZNANA, GDY OSOBA NIE BYŁA ZGŁOSZONA WCZEŚNIEJ NA TEN KIERUNEK I NIE JEST NA LIŚCIE ZAINTERESOWANYCH, ANI KANDYDATÓW NA TE STUDIA, PONADTO KONIECZNE JEST OPŁACENIE 100,00 ZŁ WPISOWEGO NA KONTO PODANE PO REJESTRACJI W https://e-rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx 

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2700 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 X 750 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

STUDIA MBA

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

PSYCHOLOGIA 2022/2023

POMOC SPOŁECZNA 2022/2023

BEZPIECZEŃSTWO 2022/2023

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2022/2023

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2022/2023

PEDAGOGIKA 2022/2023

IT (FRONTEND) 2022/2023

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2022/2023