Dostępne miasta: Łódź

OPIS I CELE KIERUNKU

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH

Proces dydaktyczny ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych, przetwarzania dokumentów niejawnych oraz zabezpieczania systemów teleinformatycznych zgodnie z wymogami organizacyjnymi obowiązującymi
w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwa lub w przedsiębiorstwach posiadających certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego. Słuchacze zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony informacji niejawnych i biznesowych. Staną się specjalistami potrafiącymi tworzyć, organizować system ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w jednostce organizacyjnej, identyfikować krytyczne obszary działalności jednostki organizacyjnej, w której - informacja powinna być szczególnie chroniona. Zdobyta wiedza pozwoli im na zaprojektowanie i stworzenie systemu bezpieczeństwa, który zminimalizuje ryzyko utraty, zniszczenia lub niekontrolowanego ujawnienia informacji prawnie chronionych, a także na efektywne zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w organizacji.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dyrektorów, menedżerów, przedsiębiorców i urzędników oraz pełnomocników ochrony informacji niejawnych,
w Społecznej Akademii Nauk stworzono możliwość podjęcia studiów podyplomowych w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. Studia podyplomowe „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” adresowane są do osób realizujących problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w: administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu ochrony informacji swoich jednostkach organizacyjnych. Program studiów skierowany jest także do osób planujących w przyszłości realizować się zawodowo na stanowiskach: peł­no­moc­ni­ków ochro­ny informacji niejawnych i ich zastęp­ców, kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych, ad­mi­ni­stra­to­rów sys­te­mów teleinformatycz­nych, in­spek­to­rów bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go oraz se­kre­ta­ria­tów.
Studia na tym kierunku pozwolą słuchaczom na pozyskanie wiedzy w zakresie:
1. Ogólnej problematyki bezpieczeństwa informacji.
2. Aspektów prawnych bezpieczeństwa informacji i odpowiedzialności za ich ochronę.
3. Systemów ochrony informacji niejawnych.
4. Bezpieczeństwa osobowego.
5. Bezpieczeństwa fizycznego.
6. Organizacji i funkcjonowania pionu ochrony.
7. Bezpieczeństwa teleinformatycznego.
8. Ochrony aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr inż. Przemysław Kornacki (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Wykładowcami są eksperci, specjaliści i praktycy z zakresu funkcjonowania
i działania systemów ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz byłych pracowników instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju. Wykładowcy brali czynny udział w procedowaniu nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych (wraz z aktami wykonawczymi).
 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

DNI OTWARTE 2021

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

SZKOLENIA 2021/2022

ZARZĄDZANIE 2021/22

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2021/22

IT (FRONTEND) 2021/22