Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH

OPIS I CELE KIERUNKU

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH

Proces dydaktyczny ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych, przetwarzania dokumentów niejawnych oraz zabezpieczania systemów teleinformatycznych zgodnie z wymogami organizacyjnymi obowiązującymi
w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwa lub w przedsiębiorstwach posiadających certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego. Słuchacze zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony informacji niejawnych i biznesowych. Staną się specjalistami potrafiącymi tworzyć, organizować system ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w jednostce organizacyjnej, identyfikować krytyczne obszary działalności jednostki organizacyjnej, w której - informacja powinna być szczególnie chroniona. Zdobyta wiedza pozwoli im na zaprojektowanie i stworzenie systemu bezpieczeństwa, który zminimalizuje ryzyko utraty, zniszczenia lub niekontrolowanego ujawnienia informacji prawnie chronionych, a także na efektywne zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w organizacji.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dyrektorów, menedżerów, przedsiębiorców i urzędników oraz pełnomocników ochrony informacji niejawnych,
w Społecznej Akademii Nauk stworzono możliwość podjęcia studiów podyplomowych w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. Studia podyplomowe „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” adresowane są do osób realizujących problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w: administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu ochrony informacji swoich jednostkach organizacyjnych. Program studiów skierowany jest także do osób planujących w przyszłości realizować się zawodowo na stanowiskach: peł­no­moc­ni­ków ochro­ny informacji niejawnych i ich zastęp­ców, kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych, ad­mi­ni­stra­to­rów sys­te­mów teleinformatycz­nych, in­spek­to­rów bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go oraz se­kre­ta­ria­tów.
Studia na tym kierunku pozwolą słuchaczom na pozyskanie wiedzy w zakresie:
1. Ogólnej problematyki bezpieczeństwa informacji.
2. Aspektów prawnych bezpieczeństwa informacji i odpowiedzialności za ich ochronę.
3. Systemów ochrony informacji niejawnych.
4. Bezpieczeństwa osobowego.
5. Bezpieczeństwa fizycznego.
6. Organizacji i funkcjonowania pionu ochrony.
7. Bezpieczeństwa teleinformatycznego.
8. Ochrony aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr inż. Przemysław Kornacki, prof. SAN (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Wykładowcami są eksperci, specjaliści i praktycy z zakresu funkcjonowania
i działania systemów ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz byłych pracowników instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju. Wykładowcy brali czynny udział w procedowaniu nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych (wraz z aktami wykonawczymi).
 

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

 1.  Zarys ochrony informacji.
 2.  Ochrona informacji niejawnych.
 3.  Bezpieczeństwo państwa.
 4.  Ochrona danych osobowych.
 5.  Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych.
 6.  Szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowych.
 7.  Bezpieczeństwo informatyczne.
 8.  Środki bezpieczeństwa fizycznego.
 9.  Ochrona informacji niejawnych w planowaniu obronnym.
10. Zarządzanie kryzysowe.
11. Cyberprzestępczość.
12. Bezpieczeństwo przemysłowe.
13. Archiwizacja dokumentów.
14. Seminarium dyplomowe.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • dwa semestry,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt).

 

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm) ,
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA JEDNORAZOWA

3600 zł

CENA ZA STUDIA- 2 RATY

2 x 1900 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 500 zł 

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

STUDIA MBA

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

PSYCHOLOGIA 2022/2023

POMOC SPOŁECZNA 2022/2023

BEZPIECZEŃSTWO 2022/2023

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2022/2023

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2022/2023

PEDAGOGIKA 2022/2023

IT (FRONTEND) 2022/2023

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2022/2023