Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Kraków, Bełchatów, Brodnica, Garwolin, Kielce, Ostrów Wielkopolski, Sieradz, Szczecinek, Tarnobrzeg, Zduńska Wola, Świdnica

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNO- ZAWODOWE

OPIS I CELE KIERUNKU

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNO-ZAWODOWE zapoznają się z aktualnymi, charakterystycznymi dla zawodów problemami, zagadnieniami i dylematami etycznymi. Zadaniem wykładowców jest pomoc słuchaczom w ukształtowaniu indywidualnych umiejętności doradczych i w zdobyciu  umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi w procesie doradczym.
Słuchacze nabędą, uzupełnią lub rozszerzą wiedzę z zakresu kształtowania podstaw oraz udoskonalą umiejętności praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego doradcy.

Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy, zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej oraz opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem pełnia roli nauczyciela jako doradcy zawodowego w szkole.
Cel studiów to także nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów (konieczne jest jednakże posiadanie przygotowania pedagogicznego).

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami są przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych, którzy chcą uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach i innych instytucjach realizujących zadania w zakresie poradnictwa zawodowego takich jak:: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biura karier, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, centra informacji zawodowej, urzędy pracy, agencje doradztwa personalnego itp.
Absolwenci nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętność prowadzenia samodzielnych badań i testów doradczych ze szczególnym uwzględnieniem pełnienia funkcji doradcy  zawodowego w środowisku szkolnym.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela-doradcy zawodowego.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr Bożena Zając, Prof. SAN - Opiekun merytoryczny (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Dyrektor Instytutu Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”
Certyfikowany trener i nauczyciel  w zakresie wdrażania metody projektów , certyfikowany Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego.
Wieloletni czynny doradca zawodowy.
Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli ,ekspert i koordynator programowy szeregu projektów m. innymi : „Profesjonalny nauczyciel kształcenia zawodowego”, „ Profesjonalne praktyki pedagogiczne drogą do sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego” , koordynator poradnictwa zawodowego i ekspert ds. metody projektów.
Ukończyła Studium Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarzadzania Oświatą, studia podyplomowe m. in. w zakresie Orientacji i Poradnictwa Zawodowego.
Dziekan Wydziału Pedagogicznego w WSEH w Skierniewicach, trener Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, trener i konsultant w Fundacji Rozwoju Zasobów Ludzkich Premium w Łodzi a także doradca metodyczny, nauczyciel  i konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Zawodowego.
Organizatorka procesu kształcenia studentów wyższych uczelni i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie zawodoznawstwa i metodyki doradztwa szkolnego i zawodowego, organizatorka różnych form kształcenia nauczycieli, kilkakrotnie prowadziła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i szkolnego.
W latach 2000 - 2005 adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący zajęcia edukacyjne  dla studentów w zakresie doradztwa zawodowego, seminarium magisterskie itp.
W Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – kierownik studiów podyplomowych, adiunkt i trener, organizator studiów podyplomowych w zakresie doradztwa szkolnego i zawodowego.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w szeregu wizyt studyjnych w ramach programów projektowych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szkocji i Włoszech jako moderator spotkań i debat  w ramach współpracy ponadnarodowej.

mgr Joanna Gruszczyńska

Magister psychologii. Wieloletni czynny doradca zawodowy. Kilkuletni Kierownik Pracowni Informacji Zawodowej w ŁCDNiKP. Doradca zawodowy, ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli, profesjonalny coach.
Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie: Orientacji i Poradnictwa Zawodowego oraz Studium Kształtowania Umiejętności Skutecznego Nauczania.
Nauczyciel konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Realizatorka licznych unijnych programów w zakresie doradztwa zawodowego.
Organizatorka i prowadząca różnorodne treningi w tym treningi umiejętności społecznych. Prowadząca i analizująca badania psychologiczne w zakresie przydatności di zawodu, a w szczególności: badań ilorazu inteligencji i uszkodzeń parcjalnych oraz osobowości.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w wizytach studyjnych w ramach programów projektowych w Szkocji.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela-doradcy zawodowego. 

1. Rola doradcy zawodowego w nowoczesnej szkole – „Lifelong Learning”.
 2. Świat zawodów – teraźniejszość i przyszłość.
 3. Trening umiejętności społecznych – komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, budowanie adekwatnej samooceny, autoprezentacja.
 4. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji.
 5. Diagnoza w doradztwie zawodowym.
 6. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 7. Warsztat prowadzenia rozmowy doradczej.
 8. Indywidualny Plan Działania – opracowanie ścieżki kariery edukacyjno–zawodowej.
 9. Grupowe doradztwo zawodowe.
10. Rozwój osobisty szkolnego doradcy zawodowego.
11. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego.
12. Wykorzystanie nowoczesnych technologii.
13. Współczesny rynek pracy – zatrudnienie i samozatrudnienie.
14. Współczesny rynek edukacyjny.
15. Rodzic doradcą zawodowym swojego dziecka.
16. Metodologia badań w doradztwie zawodowym.
17. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego.
18. Psychologia rozwoju człowieka.
19. Wybrane zagadnienia z prawa i z etyki doradztwa zawodowego.
20. Socjologia edukacji.
21. Coaching w doradztwie zawodowym.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • trzy semestry ,
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 350 ( w tym seminarium/projekt),
 • należy zrealizować 150 godzin praktyk (u doradcy zawodowego w szkole i w Urzędzie Pracy)


Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia + Przygotowania pedagogicznego

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, 
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • skan potwierdzenia przygotowania pedagogicznego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3000 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 1600 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x 425 zł

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

STUDIA MBA

studia podyplomowe tańsze o 600 zł

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ -PROMOCJA

PSYCHOLOGIA 2022/2023

POMOC SPOŁECZNA 2022/2023

BEZPIECZEŃSTWO 2022/2023

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2022/2023

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2022/2023

PEDAGOGIKA 2022/2023

IT (FRONTEND) 2022/2023

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2022/2023