Dostępne miasta: Łódź

OPIS I CELE KIERUNKU

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNO-ZAWODOWE zapoznają się z aktualnymi, charakterystycznymi dla zawodów problemami, zagadnieniami i dylematami etycznymi. Zadaniem wykładowców jest pomoc słuchaczom w ukształtowaniu indywidualnych umiejętności doradczych i w zdobyciu  umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi w procesie doradczym.
Słuchacze nabędą, uzupełnią lub rozszerzą wiedzę z zakresu kształtowania podstaw oraz udoskonalą umiejętności praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego doradcy.

Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy, zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej oraz opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem pełnia roli nauczyciela jako doradcy zawodowego w szkole.
Cel studiów to także nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów (konieczne jest jednakże posiadanie przygotowania pedagogicznego).

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami są przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych, którzy chcą uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach i innych instytucjach realizujących zadania w zakresie poradnictwa zawodowego takich jak:: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biura karier, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, centra informacji zawodowej, urzędy pracy, agencje doradztwa personalnego itp.
Absolwenci nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętność prowadzenia samodzielnych badań i testów doradczych ze szczególnym uwzględnieniem pełnienia funkcji doradcy  zawodowego w środowisku szkolnym.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela-doradcy zawodowego.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

dr Bożena Zając, Prof. SAN - Opiekun merytoryczny (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Dyrektor Instytutu Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”
Certyfikowany trener i nauczyciel  w zakresie wdrażania metody projektów , certyfikowany Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego.
Wieloletni czynny doradca zawodowy.
Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli ,ekspert i koordynator programowy szeregu projektów m. innymi : „Profesjonalny nauczyciel kształcenia zawodowego”, „ Profesjonalne praktyki pedagogiczne drogą do sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego” , koordynator poradnictwa zawodowego i ekspert ds. metody projektów.
Ukończyła Studium Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarzadzania Oświatą, studia podyplomowe m. in. w zakresie Orientacji i Poradnictwa Zawodowego.
Dziekan Wydziału Pedagogicznego w WSEH w Skierniewicach, trener Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, trener i konsultant w Fundacji Rozwoju Zasobów Ludzkich Premium w Łodzi a także doradca metodyczny, nauczyciel  i konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Zawodowego.
Organizatorka procesu kształcenia studentów wyższych uczelni i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie zawodoznawstwa i metodyki doradztwa szkolnego i zawodowego, organizatorka różnych form kształcenia nauczycieli, kilkakrotnie prowadziła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i szkolnego.
W latach 2000 - 2005 adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący zajęcia edukacyjne  dla studentów w zakresie doradztwa zawodowego, seminarium magisterskie itp.
W Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – kierownik studiów podyplomowych, adiunkt i trener, organizator studiów podyplomowych w zakresie doradztwa szkolnego i zawodowego.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w szeregu wizyt studyjnych w ramach programów projektowych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szkocji i Włoszech jako moderator spotkań i debat  w ramach współpracy ponadnarodowej.

mgr Joanna Gruszczyńska

Magister psychologii. Wieloletni czynny doradca zawodowy. Kilkuletni Kierownik Pracowni Informacji Zawodowej w ŁCDNiKP. Doradca zawodowy, ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli, profesjonalny coach.
Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie: Orientacji i Poradnictwa Zawodowego oraz Studium Kształtowania Umiejętności Skutecznego Nauczania.
Nauczyciel konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Realizatorka licznych unijnych programów w zakresie doradztwa zawodowego.
Organizatorka i prowadząca różnorodne treningi w tym treningi umiejętności społecznych. Prowadząca i analizująca badania psychologiczne w zakresie przydatności di zawodu, a w szczególności: badań ilorazu inteligencji i uszkodzeń parcjalnych oraz osobowości.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w wizytach studyjnych w ramach programów projektowych w Szkocji.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

DNI OTWARTE 2021

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

SZKOLENIA 2021/2022

ZARZĄDZANIE 2021/22

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2021/22

IT (FRONTEND) 2021/22