Dowiedz sie więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O studiach

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

OPIS I CELE KIERUNKU

Kierunek studiów Rachunkowość i Finanse w Jednostkach Sektora Publicznego należy do podobszaru nauk ekonomicznych w ramach obszaru kształcenia nauki społeczne. Dobrze wpisuje się w ten obszar kształcenia albowiem wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów na kierunku Rachunkowość i Finanse w Jednostkach Sektora Publicznego odwołują się nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: ekonomii i nauk o zarządzaniu oraz finansów, ale i dyscyplin pokrewnych, takich jak psychologia, socjologia, prawo, reprezentowanych przez odpowiednie kierunki studiów w ramach tego samego obszaru kształcenia. Niewątpliwie łączy je przedmiot badania – zbiorowość jednostek ludzkich oraz system relacji i powiązań, jaki w niej występuje w związku z dążeniem do osiągania określonych celów (np. ekonomicznych) w skali zbiorowości oraz indywidualnej.

Kluczowa dla całego obszaru kształcenia koncepcja człowieka i społecznego charakteru jego aktywności pozwala zauważyć, iż kształcenie w obszarze nauk społecznych wchodzi w zakres szeroko rozumianych studiów humanistycznych. Jednocześnie jednak należy dostrzec, że od absolwentów studiów z obszaru nauk społecznych, w tym absolwentów kierunku Rachunkowość i Finanse w Jednostkach Sektora Publicznego, oczekuje się pewnych szczególnych umiejętności i postaw. Są to kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, w szczególności w życiu gospodarczym.

Wiedza zdobywana na kierunku Rachunkowość i Finanse w Jednostkach Sektora Publicznego ma charakter wysoce aplikacyjny, obejmuje przede wszystkim dobre praktyki i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przedmiot badań dyscypliny nauki o finansach i o zarządzaniu, a więc powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych, oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, instytucji kulturalnych i innych). Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach wykonywanej pracy.

Celem programu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności kompleksowej obsługi ksiąg rachunkowych oraz zarządzania finansami w jednostkach publicznych.
Studia są skierowane do osób chcących fachowo wykonywać zadania pracowników działów finansowo – księgowych, skarbników, księgowych jednostek samorządu terytorialnego, szkół i innych jednostek publicznych.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami studiów są osoby pracujące w działach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zakładów i jednostek budżetowych, agencji rządowych itp. chcących zwiększyć swoje kompetencje lub osoby zainteresowane podjęciem działalności zawodowej w tym sektorze.
Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas uczestnictwa w studiach podyplomowych, absolwent otrzymuje gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu:
• rachunkowości jednostek sektora publicznego;
• analizy finansowej;
• pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć rozwojowych w sektorze publicznym, w tym użyteczności publicznej;
• tworzenia planów rzeczowo – finansowych;
• budżetowania;
• rozliczania środków rozmaitych programów finansowania;
• zamówień publicznych;
• raportowania;
• zarządzania zasobami rzeczowymi i kapitałem ludzkim w sektorze publicznym.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w działach finansowych jednostek sektora publicznego oraz, jeśli posiada odpowiednie doświadczenie, do podjęcia funkcji kierowniczych w tym sektorze.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

Wykładowcy to osoby w dużym doświadczeniem akademickim i praktycznym w tematyce opisywanych studiów podyplomowych:
Dr Paweł Trippner, prof. SAN,
Dr Mariusz Nyk,
Dr Łukasz Prysiński,
Mgr Małgorzata Domańska.

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

Treści kształcenia - przedmioty

Liczba godzin

Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu danymi

6

Bezpieczeństwo i ochrona danych

6

Systemy informatyczne w sektorze publicznym

6

Rachunkowość i sprawozdawczość jednostek sektora publicznego

40

Aspekty rachunkowe finansowania z Unii Europejskiej

10

Aspekty podatkowe rachunkowości

12

Akty prawne w administracji publicznej

8

Prawo podatkowe

10

Prawo zamówień publicznych

10

Prawne aspekty wybranych sfer działalności publicznej *

6

Zasady udzielania zamówień publicznych

8

Dokumentacja realizacji zamówienia publicznego

8

Dyscyplina finansów publicznych

8

Rachunkowość zarządcza

8

Audyt i kontrola zarządcza

6

Planowanie finansowe i prognozowanie

8

Wybrane aspekty psychologii

6

Kreowanie wizerunku w życiu publicznym

6

Rozwiązywanie konfliktów i praca w zespole

6

Egzamin końcowy

2

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Online , Teams, zjazd sobota – niedziela co dwa tygodnie

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie,
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm x 4,5 cm) ,
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

  Dokumenty znajdą Państwo w zakładce:  DOKUMENTY
SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce:  DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3800 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2000 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA RATALNA - 8 RAT

8 x525 zł