Dostępne miasta:

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH - RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

OPIS I CELE KIERUNKU

Kierunek studiów Rachunkowość i Finanse w Jednostkach Sektora Publicznego należy do podobszaru nauk ekonomicznych w ramach obszaru kształcenia nauki społeczne. Dobrze wpisuje się w ten obszar kształcenia albowiem wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów na kierunku Rachunkowość i Finanse w Jednostkach Sektora Publicznego odwołują się nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: ekonomii i nauk o zarządzaniu oraz finansów, ale i dyscyplin pokrewnych, takich jak psychologia, socjologia, prawo, reprezentowanych przez odpowiednie kierunki studiów w ramach tego samego obszaru kształcenia. Niewątpliwie łączy je przedmiot badania – zbiorowość jednostek ludzkich oraz system relacji i powiązań, jaki w niej występuje w związku z dążeniem do osiągania określonych celów (np. ekonomicznych) w skali zbiorowości oraz indywidualnej.

Kluczowa dla całego obszaru kształcenia koncepcja człowieka i społecznego charakteru jego aktywności pozwala zauważyć, iż kształcenie w obszarze nauk społecznych wchodzi w zakres szeroko rozumianych studiów humanistycznych. Jednocześnie jednak należy dostrzec, że od absolwentów studiów z obszaru nauk społecznych, w tym absolwentów kierunku Rachunkowość i Finanse w Jednostkach Sektora Publicznego, oczekuje się pewnych szczególnych umiejętności i postaw. Są to kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, w szczególności w życiu gospodarczym.

Wiedza zdobywana na kierunku Rachunkowość i Finanse w Jednostkach Sektora Publicznego ma charakter wysoce aplikacyjny, obejmuje przede wszystkim dobre praktyki i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przedmiot badań dyscypliny nauki o finansach i o zarządzaniu, a więc powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych, oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, instytucji kulturalnych i innych). Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach wykonywanej pracy.

Celem programu jest wyposażenie osoby z doświadczeniem zawodowych w umiejętności kompleksowej obsługi ksiąg rachunkowych oraz zarządzania finansami w jednostkach publicznych.
Studia są skierowane do osób chcących fachowo wykonywać zadania pracowników działów finansowo – księgowych, skarbników, księgowych jednostek samorządu terytorialnego, szkół i innych jednostek publicznych.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA
OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

PROGRAM I REALIZACJA STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

Treści kształcenia - przedmioty

Liczba godzin

Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu danymi

6

Bezpieczeństwo i ochrona danych

6

Systemy informatyczne w sektorze publicznym

6

Rachunkowość i sprawozdawczość jednostek sektora publicznego

40

Aspekty rachunkowe finansowania z Unii Europejskiej

10

Aspekty podatkowe rachunkowości

12

Akty prawne w administracji publicznej

8

Prawo podatkowe

10

Prawo zamówień publicznych

10

Prawne aspekty wybranych sfer działalności publicznej *

6

Zasady udzielania zamówień publicznych

8

Dokumentacja realizacji zamówienia publicznego

8

Dyscyplina finansów publicznych

8

Rachunkowość zarządcza

8

Audyt i kontrola zarządcza

6

Planowanie finansowe i prognozowanie

8

Wybrane aspekty psychologii

6

Kreowanie wizerunku w życiu publicznym

6

Rozwiązywanie konfliktów i praca w zespole

6

Egzamin końcowy

2

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

ZASADY NABORU

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie,
czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm x 4,5 cm) ,
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

  Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DLA SŁUCHACZA/DOKUMENTY
SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIALE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie
termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DLA SŁUCHACZA/DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA

WPISOWE

100 zł

CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA

3800 zł

CENA ZA STUDIA - 2 RATY

2 x 2000 zł

CENA ZA STUDIA- OPŁATA RATALNA - 10 M-CY

10 x 420 zł

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE?

1 KROK

1.Wypełnij nasz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/KONTAKTOWY
Pamiętaj, aby w treści formularza wpisać kierunek studiów podyplomowych!

2 KROK

2. Gdy uzyskamy wymaganą liczbę chętnych kandydatów na ten kierunek, to powiadomimy Cię mailowo o dalszych krokach związanych ze złożeniem dokumentów, które znajdziesz w zakładce: DLA SŁUCHACZA/DOKUMENTY

3 KROK
 1. Dokonaj pełnej rekrutacji wchodząc na e-rekrutacja.san.edu.pl

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

RAZEM RAŹNIEJ I TANIEJ

ZARZĄDZANIE 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

PR, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2021/22

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

IT (FRONTEND) 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER, LEAN SIX SIGMA) 2021/22